Kiên Giang phát động sáng tác lời mới bài bản Đờn ca tài tử Nam Bộ

VHO- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tác lời mới bài bản Đờn ca tài tử Nam Bộ. Đây là lần thứ hai tỉnh Kiên Giang tổ cuộc thi sáng tác lời mới bài bản Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Kiên Giang phát động sáng tác lời mới bài bản Đờn ca tài tử Nam Bộ - Anh 1

Không gian Đờn ca tài tử tại Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Cuộc thi nằm trong các hoạt động của đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021 - 2025. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt là người dân Nam Bộ nói chung, Kiên Giang nói riêng và đưa loại hình đờn ca tài tử hòa nhập vào cuộc sống hiện đại theo tinh thần Nghị quyết của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Khuyến khích, động viên các tác giả, soạn giả trong tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tích cực tham gia Cuộc thi viết về vùng đất và con người Kiên Giang. 

Đối tượng tham gia là các tác giả, soạn giả chuyên nghiệp và không chuyên, là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đều được gửi tác phẩm tham dự cuộc thi. Nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, thiên nhiên, con người Kiên Giang; những thành quả cách mạng của quân và dân Kiên Giang trong các cuộc chống giặc ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong chặng đường mới hiện nay. Những vấn đề xã hội quan tâm cũng như những xu thế của thời đại: Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh, đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường trong xu hướng hội nhập và phát triển bền vững. Giới thiệu, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Cuộc thi nhận tác phẩm từ ngày ra thông báo đến ngày 30.11.2023. Tổng kết, trao giải thưởng dự kiến vào cuối tháng 12.2023.

THẾ HẠNH


 

Ý kiến bạn đọc