Trưng bày ảnh, tư liệu kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

VHO- Sở VHTTDL Phú Thọ vừa tổ chức trưng bày hơn 1.200 hình ảnh, tư liệu, sách, báo, tạp chí, hiện vật kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) với chủ đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”. Hoạt động trưng bày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Trưng bày ảnh, tư liệu kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Anh 1

Hoạt động trưng bày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân

Thông qua hoạt động trưng bày nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. Qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa - văn nghệ; đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trưng bày ảnh, tư liệu kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Anh 2

Hoạt động trưng bày diễn ra đến hết tháng 3.2023, tại Thư viện tỉnh Phú Thọ

Dịp này, tại Thư viện tỉnh trưng bày hơn 1.200 hình ảnh, tư liệu, sách, báo, tạp chí, hiện vật với chủ đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”. Trong đó trưng bày hình ảnh về các kỳ Đại hội Đảng, Hội nghị toàn quốc về văn hóa; những tư liệu, sách, báo, hiện vật thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam; những thành tựu, kết quả nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam, đặc biệt là những dấu ấn văn hóa Đất Tổ trong chặng đường 80 năm qua.

Hoạt động trưng bày diễn ra đến hết tháng 3.2023, tại Thư viện tỉnh Phú Thọ

Q.VY

 

 

 

Ý kiến bạn đọc