Phát huy giá trị Đề cương về văn hóa về Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân

VHO - Chiều 12.6 tại tỉnh Nam Định, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Nam Định và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy giá trị Đề cương Văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Phát huy giá trị  Đề cương về văn hóa về Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Anh 1

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Đồng chủ trì Hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương  Nguyễn Xuân Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc.

Dự Hội thảo còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí trong Đảng ủy  Công an Trung ương, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

Hội thảo là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện và đưa Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16.3.2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” vào thực tiễn. Ý nghĩa hơn khi Hội thảo được tổ chức trên quê hương của Tổng Bí thư Trường Chinh, người soạn thảo Đề cương về văn hóa Việt Nam. Hội thảo cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Nam Định và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cơ quan do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách trong những ngày đầu thành lập.

Phát biểu khai mạc, đề dẫn Hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hơn 80 năm qua, bản Đề cương về văn hóa Việt Nam đã thấm sâu vào các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng trên mỗi bước đi và trong suốt tiến trình cách mạng. Những tư tưởng mang tầm nhìn vượt thời gian của bản Đề cương đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển, làm cho văn hóa từng bước không chỉ được đặt ngang hàng mà còn thẩm thấu sâu hơn, lan tỏa mạnh hơn trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng, an ninh.

Hội thảo khoa học hôm nay là diễn đàn quan trọng để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của bản Đề cương về văn hoá Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, chấn hưng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đặc biệt, kế thừa, phát huy và lan toả những giá trị to lớn, bền vững của bản Đề cương, đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Kết luận của Hội nghị văn hoá toàn quốc và đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"…

Phát huy giá trị  Đề cương về văn hóa về Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Anh 2

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Hội thảo

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận làm sâu sắc hơn và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm vận dụng sáng tạo, phát huy giá trị của bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam đối với xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới, trên một số vấn đề như: Xây dựng văn hoá CAND là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền văn hóa dân tộc, nền văn hoá cách mạng, văn hoá chính trị và văn hoá của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Xây dựng lực lượng CAND thật sự vững mạnh về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, giỏi và tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng lực lượng CAND thật sự vững mạnh, đấu tranh kiên cường và sáng tạo trên mặt trận tư tưởng, văn hoá; Xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng và hình ảnh cao đẹp của người chiếnsĩ, cán bộ, đảng viên CAND…

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề chủ yếu như: Khẳng định và làm sâu sắc ý nghĩa lịch sử, tinh thần thời đại và những giá trị vững bền của bản Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình vận động, phát triển của lịch sử dân tộc, trong công cuộc kháng chiến kiến quốc và xây dựng nền văn hóa mới; phát huy vai trò của văn hóa trong việc xây dựng, hình thành nhân cách, phẩm chất người chiến sĩ CAND: tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc và lý tưởng của chủ nghĩa xã hội; xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa, các tấm gương điển hình của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua Hội thảo cần có đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi để chuyển hóa các giá trị văn hóa thành các tiêu chí, những quy định trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là lực lượng vũ trang trọng yếu, “thanh kiếm sắc bén và lá chắn vững chắc”, đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia...

Phát huy giá trị  Đề cương về văn hóa về Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Anh 3

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tổng kết Hội thảo

Bộ trưởng Tô Lâm tổng kết, Hội thảo hôm nay đã tiếp tục khẳng định, Đề cương về văn hóa Việt Nam có giá trị và ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ phát triển văn hóa CAND. Nhiều tham luận đã làm nổi bật những kết quả đạt được trong việc phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) của lực lượng CAND, làm rõ hơn vai trò “nòng cốt” của lực lượng CAND trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam. Các tham luận cũng khẳng định mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại và an ninh, quốc phòng; phát huy vai trò của văn hóa trong việc xây dựng, hình thành nhân cách, phẩm chất, chuẩn mực văn hóa, đạo đức của người chiến sĩ CAND “Tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc”. Đồng thời, Hội thảo cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển văn hóa CAND; trong đó, đặc biệt là phải luôn gắn việc xây dựng, phát triển văn hóa CAND với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND về “Tư cách người Công an cách mệnh”, các phong trào thi đua, cuộc vận động, như: Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; phong trào xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu, chấp hành điều lệnh CAND”…

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, Hội thảo đã tập trung làm rõ bối cảnh tình hình hiện nay, tiềm ẩn nguy cơ tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND, đặc biệt là nêu rõ những yếu tố tác động đến việc phát triển văn hóa CAND trong tình hình mới. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ trân trọng, cảm ơn các ý kiến tham luận, xin ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và các kiến nghị, giải pháp vận dụng các quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam, đưa ra những chính sách về phát triển văn hóa hiện nay. Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa con người nói chung và văn hóa của cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong tình hình mới. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy  Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, thấu đáo để tiếp tục tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp về xây dựng văn hóa Việt Nam.

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương nói chung và mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa để xây dựng và phát triển văn hóa CAND liêm chính, mẫu mực, vì Nhân dân phục vụ, hạt nhân là xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng bộ CAND với những giá trị quý báu: Văn hóa chính trị “tuyệt đối trung thành”, “bản lĩnh”, “đoàn kết”; Văn hóa công vụ “tận tụy”, “tận tâm”, “liêm khiết”; Văn hóa ứng xử “vì Nhân dân phục vụ”; mang đậm tính nhân văn; có ý nghĩa định hướng quan trọng trong thực tiễn công tác chiến đấu và sinh hoạt. Trên cơ sở đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng trong CAND, xây dựng Đảng bộ Công an thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tương, tổ chức, đạo đức và cán bộ; là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, để Công an thực sự là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát huy giá trị  Đề cương về văn hóa về Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Anh 4

Toàn cảnh Hội thảo

Bộ trưởng yêu cầu, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; các phong trào văn hóa, văn nghệ trong CAND cần được duy trì thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo hơn để đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải thực sự mẫu mực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thường xuyên tự soi, tự sửa, không ngừng nâng cao năng lực, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, thực hiện “gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, nêu cao tinh thần phụng sử Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, “khi dân càn, khi dân khó, có Công an”; quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” để lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân…

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo đã dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Trường Chinh tại Tượng đài và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.Tại đây, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và người con ưu tú của quê hương Nam Định.

MAI HOA

Ý kiến bạn đọc