Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

VHO - Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) vừa ban hành Thông báo số 523/TB-VHCS về tổ chức Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”. Hội thi dự kiến tổ chức tại tỉnh Kiên Giang vào tháng 10.2023.

Theo đó, hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua. Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động văn hoá nghệ thuật hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng di sản văn hoá phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”.

Đối tượng tham gia dự thi là các Đoàn Nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Triển lãm các tỉnh, thành phố (thành phần đoàn bao gồm: Nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, biên đạo, nhạc công, kỹ thuật viên, cộng tác viên). 

Mỗi đơn vị dự thi 1 tiểu phẩm có thời lượng tối đa 50 phút, với thể loại Sân khấu Cải lương. Ban Giám khảo không cho điểm và xét giải đối với các tiểu phẩm phá vỡ nguyên tắc, đặc trưng của nghệ thuật Cải lương (kịch nói cài bài hát, kịch nói cài các bài bản Cải lương).

Nội dung các tiểu phẩm dự thi: Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” - Cương lĩnh của Đảng về văn hóa, đặt nền tảng tư tưởng - lý luận cho xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khoa học, đại chúng, cách mạng và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, các tiêu phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, anh hùng dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam; những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và 3 địa phương. Đồng thời, đấu tranh phê phán những tiêu cực, thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc