Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

VHO- Chiều 10.7, Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh tỉnh Điện Biên đã tổ chức báo cáo chương trình tuyên truyền lưu động, năm 2023 về chủ đề “80 năm ra đời Đề cương về Văn hoá Việt Nam” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng giá trị lịch sử, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của dân tộc tới toàn thể, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” - Anh 1

Theo đó, Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh tỉnh Điện Biên đã xây dựng chương trình tuyên truyền tổng hợp gồm nhiều nội dung đặc sắc, phong phú ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước con người; truyền thống anh hùng của Điện Biên trong công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới. Các tiết mục nghệ thuật giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên được thể hiện xuyên suốt chương trình bằng loại hình, ca-múa-nhạc; tuyên truyền trên sân khấu; câu chuyện thông tin “Những chiến sĩ trên mặt trận văn hoá”...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” - Anh 2

Thông qua hoạt động tuyên truyền tổng hợp nội dung về văn hoá, giới thiệu, quảng bá về mảnh đất con người Điện Biên, cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc trên địa bàn Điện Biên nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh  lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” - Anh 3

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” - Anh 4

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” - Anh 5

Trong thời gian tới, Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh sẽ hoàn thiện chương trình, ghi hình ảnh phát hành tuyên truyền cơ sở và xây dựng kế hoạch, cử Đội tuyên truyền lưu động thực hiện công tác lưu diễn tuyên truyền tại cơ sở trên địa bàn Điện Biên.

Q.VY; ảnh: M.TRÀ

Ý kiến bạn đọc