Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

VHO-Ngày 9.3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3.2023 bằng hình thức trực tuyến tại 2.185 điểm cầu trên cả nước. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy dự và chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” - Anh 1

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủ  phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, thông tin chuyên đề “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới.

Các tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp, các ngành, đội ngũ trí, thức văn nghệ sĩ, các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các cơ quan thông tin đại chúng cần chủ động, tích cực khẳng định, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo ra sự thống nhất, sự đồng thuận xã hội trong việc nghiên cứu, xây dựng và thực hành các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Thông tin về "Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”, Thượng tướng, PGS.TS. Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và các nước tiếp tục được củng cố, tăng cường, nhất là với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước, góp phần xây dựng lòng tin, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Đối ngoại quốc phòng đa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả, có những đóng góp giá trị, góp phần thúc đẩy các sáng kiến nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, được các nước ghi nhận và đánh giá cao...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lực lượng tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở căn cứ vào những thông tin mà PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cung cấp để tuyên truyền tới nhân dân. Bên cạnh đó cần tập trung tuyên truyền những nội dung chính sau: Tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội, khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tuyên truyền giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; hiểu rõ việc tích cực tham gia Cuộc vận động là hành động thiết thực nhằm tăng cường nội lực của nền kinh tế; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất và sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt Nam.

Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nêu bật việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành sâu rộng, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức và toàn dân đối với Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai.

Tuyên truyền Nghị định số 07 ngày 3.3.2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98 ngày 8.11.2021 về quản lý trang thiết bị y tế; tuyên truyền Nghị quyết số 30 ngày 4.3.2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Đặc biệt, trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị báo cáo viên cả nước tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) theo Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 1.2.2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương; nhấn mạnh những thành tựu và kết quả về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội…

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc