Phát huy giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam”: Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam

VHO- Thực hiện Kế hoạch số 1401-KH/ ĐĐQH15 ngày 20.2.2023 của Đảng Đoàn Quốc hội về tuyên truyền Đề cương về văn hóa Việt Nam, sáng 29.3, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm "Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử".

Phát huy giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam”: Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam - Anh 1

Toàn cảnh toạ đàm

Tọa đàm có sự tham dự của PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT TƯ; TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; GS. TS. NGND Trần Văn Bính, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…
Hệ giá trị và chuẩn mực con người trong chấn hưng văn hoá Việt Nam
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, với mong muốn làm sáng tỏ thêm giá trị thực tiễn và lý luận từ Đề cương về văn hóa năm 1943 đến công cuộc chấn hưng văn hóa Việt Nam hiện nay nói chung cũng như đối với vấn đề nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam nói riêng, tọa đàm rất mong nhận được sự chia sẻ, phân tích, hiến kế của các nhà quản lý, nhà lập pháp, nhà lý luận, nhà báo… để sáng tỏ thêm giá trị thực tiễn và lý luận từ Đề cương về văn hóa năm 1943 đến công cuộc chấn hưng văn hóa Việt Nam hiện nay.
Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, qua toạ đàm, làm rõ những nội dung quan trọng như vấn đề nâng cao trí lực và bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam qua những mốc phát triển quan trọng trong bổ sung và hoàn thiện Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943; vai trò giáo dục trong nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức; những bước kế thừa và phát triển của văn nghệ - lĩnh vực quan trọng làm nên bản sắc văn hóa dân tộc qua các thời kỳ kể từ khi ra đời Đề cương về văn hóa 1943, tác động  đến trí lực và tri thức con người Việt Nam; những nguyên tắc trong hoạt động văn hóa đề ra từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 được ghi nhận qua các kỳ đại hội, đặc biệt là Đại hội thứ XIII của Đảng.

Phát huy giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam”: Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam - Anh 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại toạ đàm

TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhắc lại điều thấm thía mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Theo TS. Nhị Lê, Đề cương về văn hóa năm 1943 cho thấy tầm vóc vĩ đại, tầm chiến lược, cho thấy nhu cầu cấp bách của dân tộc ta trong bối cảnh đó như thế nào. Đảng đã lựa chọn vấn đề văn hóa là khó nhất, sâu sắc nhất nhưng căn bản nhất. "Sáu chữ “Dân tộc, Khoa học, Đại chúng” là linh hồn trong bản Đề cương, gốc rễ để kiến tạo dung mạo, hệ giá trị của toàn bộ sự vận động của nền văn hóa Việt Nam. Sự phát triển này mới từng bước làm nên nấc thang mà sau này chúng ta đạt được", ông nhấn mạnh.
GS. TS. NGND Trần Văn Bính khẳng định,  bản Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 của Đảng như một văn kiện, cương lĩnh hành động, như lời hiệu triệu đối với toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt đối với giới trí thức văn hóa và nghệ sĩ lúc bấy giờ. “Ở thời kỳ nào cũng vậy, tầng lớp trí thức văn hóa và nghệ sĩ luôn có tác động quan trọng cả về tinh thần và vật chất đối với quần chúng nhân dân. Bản đề cương về văn hóa của Đảng năm 1943 như một văn kiện quan trọng để chuẩn bị tinh thần cho cuộc cách mạng tháng 8.1945 và mở đầu cho thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ sau này", GS.TS Trần Văn Bính nhận định.

Phát huy giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam”: Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam - Anh 3

GS. TS NGND Trần Văn Bính khẳng định,  bản Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 của Đảng như một văn kiện, cương lĩnh hành động, như lời hiệu triệu đối với toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt đối với giới trí thức văn hóa và nghệ sĩ lúc bấy giờ

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT TƯ cho rằng, ba tính chất Dân tộc, Khoa học, Đại chúng trong 80 năm qua đã tiếp tục được bổ sung, phát triển, tuy nhiên những nền tảng ban đầu vẫn được giữ vững. "Nhìn lại 80 năm qua có thể thấy rằng, từ khi chưa giành được chính quyền chúng ta đã có Đề cương về văn hóa. Bác Hồ nói trong Hội nghị văn hóa toàn quốc 1946: Văn hóa phải soi đường quốc cho quốc dân đi. Đến hôm nay, chúng ta tự hào có nhiều thành tích mà khởi nguồn chính là từ bản Đề cương lịch sử", ông Nguyễn Thế Kỷ nhận định.
Khát vọng và cống hiến của đội ngũ cán bộ làm văn hoá
Chia sẻ giải pháp đưa các Nghị quyết về văn hóa, đặc biệt là quan điểm, định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về văn hóa đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định sức mạnh, tầm quan trọng của văn hóa trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam”: Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam - Anh 4

Các đại biểu tại toạ đàm

Theo Thứ trưởng, đầu tiên, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ tri thức trong giai đoạn hiện nay cũng như các thể chế , chính sách dành cho văn hóa.
Thứ hai, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, để văn hóa thực sự là nền tảng của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển bền vững của đất nước, văn hoá được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
Thứ trưởng nhấn mạnh, chúng ta cũng đã có rất nhiều chiến lược về văn hóa, văn hóa đối ngoại, các Nghị quyết… để từ đó, ngành văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh hiện nay, cần tiếp tục thể chế các đường lối, quan điểm này, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng tới các lĩnh vực đều có văn bản pháp quy điều chỉnh, đặc biệt là chính sách đặc thù cho khối văn hóa, nghệ thuật.

Phát huy giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam”: Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam - Anh 5

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT TƯ phát biểu tại toạ đàm

“Trong quá trình xây dựng, phát triển, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ban, ngành, địa phương. Thời gian qua Bộ VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành để tổ chức các Hội nghị bàn về văn hóa, về ứng xử văn hóa, triển khai những mục tiêu để phát triển văn hóa tại các Bộ, ngành, địa phương. Qua hơn một năm triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chúng ta nhận thấy có chuyển biến mạnh mẽ tại các địa phương cũng như các Bộ, ban, ngành trong đầu tư cho văn hóa cũng như phát triển, nâng tầm đội ngũ cán bộ làm văn hóa…”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.
Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam. Đội ngũ viên chức, công chức, người lao động của ngành phải thực sự am hiểu về lĩnh vực và đến năm 2030, Bộ VHTTDL đặt mục tiêu có 100% đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên về văn hóa nghệ thuật trong các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu đạt chuẩn theo quy định và hội nhập quốc tế. 

Phát huy giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam”: Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam - Anh 6

Toạ đàm ghi nhận nhiều ý kiến quan trọng từ các nhà quản lý, chuyên gia

"Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng luôn đưa ra những mục tiêu như trong ngành phải có khát vọng cống hiến và quyết tâm xây dựng ngành. Đây là gốc rễ để hướng tới việc mỗi cán bộ văn hóa là tấm gươnng tiêu biểu cho lối sống về văn hóa…", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng, Bộ VHTTDL cũng đã hoàn thiện Đề án xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hoá, thể thao, du lịch đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035; trong đó đặt ra vấn đề rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tuyển dụng nhân tài, những người có năng khiếu đặc biệt, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng chính sách liên quan đến phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ trong cả nước, làm cơ sở cho công tác quy hoạch và định hướng chiến lược của ngành. 
Bên cạnh đó, triển khai số hóa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; tiếp tục triển khai các đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong nước cũng như ở nước ngoài, các kế hoạch đào tạo, bổ sung, nâng cao trình độ đội ngũ trí thức hiện có…

Phát huy giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam”: Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam - Anh 7

PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nhấn mạnh ý nghĩa của toạ đàm, theo PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi ý một số hệ giá trị cơ bản, nếu chúng ta tập trung xây dựng sẽ huy động được nhiều nguồn lực cho sự phát triển. Các giải pháp phát triển có thể đến từ chính trị, kinh tế hay từ lĩnh vực khác, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là từ văn hóa và giáo dục. “Chúng ta phải lựa chọn một số giá trị căn bản để từ đó huy động trí lực, huy động sức mạnh của giáo dục và đặc biệt là văn hóa. Thông qua đó, chúng ta mới có thể huy động sức mạnh cho phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế vô cùng gay gắt…”, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn.
 PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nhấn mạnh, thực tế cho thấy quốc gia nào không tập trung, không nỗ lực để phát huy sức mạnh nội sinh của mình từ nguồn lực rất quan trọng là văn hóa, con người thì quốc gia đó sẽ nhanh chóng tụt hậu. Đó là ý nghĩa của việc cần phải hình thành nên các hệ giá trị, tập trung các nguồn lực cho việc triển khai các hệ giá trị này.

MINH NGỌC

Ý kiến bạn đọc