Hỗ trợ đồng bào DTTS tham gia học xóa mù chữ

PHƯƠNG NGHI

VHO - Theo Tờ trình của UBND tỉnh Sóc Trăng, căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 2021- 2030; giai đoạn I từ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

 Hỗ trợ đồng bào DTTS tham gia học xóa mù chữ - ảnh 1

Các lớp học dạy chữ Khmer đã góp phần gìn giữ, phát huy vốn văn hóa dân tộc trong giới trẻ

 Theo đó, đã giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và địa phương triển khai thực hiện thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 5 thuộc Chương trình, với dự kiến nguồn vốn thực hiên từ ngân sách Trung ương là gần 25,7 tỉ đồng. Trong đó, Sở GD&ĐT đã khái toán kinh phí thực hiện chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ là 10,8 tỉ đồng.

Giai đoạn 2021-2025 có 10.800 người trong vùng đồng bào DTTS cần được xóa mù chữ. Sở GD&ĐT đã giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố huy động người dân tham gia học xóa mù chữ năm 2023 là 2.160 người; năm 2024 là 4.320 người và năm 2025 là 4.320 người. Trong năm 2023 đã thực hiện cho 1.895/2.160 người (đạt 87,73%).

Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thông qua Nghị quyết mức hỗ trợ khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ được áp dụng bằng tiền là 200.000 đồng/học viên/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế của học viên, trong đó không quá 4 tháng/kỳ (đối với kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3); không quá 6 tháng/kỳ đối với (kỳ 4, kỳ 5) của chương trình học. Toàn tỉnh hiện còn 43.681 người từ 15-60 tuổi tại 63 xã vùng đồng bào DTTS cần được xóa mù chữ. Giai đoạn 2024-2025, dự kiến chương trình học xóa mù chữ sẽ hỗ trợ hơn 8.900 người, với tổng kinh phí thực hiện là hơn 10,5 tỉ đồng.

Ý kiến bạn đọc