Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Thanh Hoá:

Đi vào chiều sâu, thiết thực

VHO - Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, danh hiệu Thôn, bản, tổ dân phố kiểu mẫu được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Thanh Hoá triển khai rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, các nội dung của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) được triển khai sâu rộng đến từng cá nhân, gia đình, khu dân cư và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Trong triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH, nội dung xây dựng gia đình văn hóa được các địa phương trong tỉnh Thanh Hoá đặc biệt quan tâm. Bởi, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, hình thành nên nhân cách, đạo đức của mỗi người.

 Đi vào chiều sâu, thiết thực - ảnh 1

Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình ấm no, hạnh phúc, an toàn thì mỗi cá nhân mới có được môi trường tốt để phát triển, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống. Bám sát nội dung của phong trào, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, vợ chồng hòa thuận, anh em đoàn kết, con cháu hiếu thảo, đề cao các giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Đồng thời, nhiều mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình phát triển bền vững được nhân rộng, hoạt động hiệu quả góp phần kiềm chế tình trạng bạo lực gia đình. Nhờ đó, việc xây dựng gia đình văn hóa đạt được hiệu quả khá toàn diện, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của Nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hoá ước có 83% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tăng 9% so với năm 2014); có 470 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (theo chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); 2.350 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 2.350 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.

Việc tỷ lệ gia đình văn hóa tăng không chỉ góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình mà còn góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Thanh Hoá có 82,3% số thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (tăng 7,3% so với năm 2014) và 10% xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, khoảng 200 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2020-2024.

Việc thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và ứng xử văn minh trong cộng đồng được quan tâm triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực. 100% số bản, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của địa phương. Các hương ước, quy ước đã trở thành khung điều chỉnh hành vi của nhiều người dân.

Nhờ đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy; một số hủ tục trong tổ chức việc tang, lễ hội, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được đẩy lùi, xóa bỏ; kỷ cương pháp luật được giữ vững; tình làng, nghĩa xóm được củng cố.

Môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh còn được thể hiện qua chất lượng hoạt động văn hóa ở cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 567 thiết chế, công trình văn hóa, thể thao, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của Nhân dân.

Ngoài ra, các địa phương đã vận động người dân thành lập các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao tại địa phương.

 Đi vào chiều sâu, thiết thực - ảnh 2

Tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư ở các địa phương của tỉnh Thanh Hoá

Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư; người dân tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo; những biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan, bạo lực được chính quyền, người dân tích cực phê phán và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong thời gian qua đã đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Qua thực hiện phong trào, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thực hiện nếp sống văn minh; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gìn giữ và phát huy; nhiều giá trị văn hóa mới, tiên tiến được chọn lọc, tiếp thu và bồi đắp; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao… góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người xứ Thanh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh, đất nước.