Kiểm tra thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại TP Ninh Bình

VHO - Tiếp tục chương trình kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tại tỉnh Ninh Bình, ngày 11.8, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Phong trào DĐKXDĐSVH do Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Lương Đức Thắng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCĐ Phong trào của thành phố Ninh Bình và phường Ninh Phong (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Kiểm tra thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại TP Ninh Bình - Anh 1

Đoàn kiểm tra làm việc với việc với BCĐ phong trào của TPNinh Bình và phường Ninh Phong (TP Ninh Bình)

Cùng dự buổi làm việc có đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; Cục Di sản văn hóa; Vụ Gia đình; Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) và Ban Chỉ đạo Phong trào TĐKXDĐSVH TP Ninh Bình; lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình…

Đoàn kiểm tra tiến hành khảo sát thực tế hai mô hình tiêu biểu trong thực hiện Phong trào TĐKXDĐSVH của TP Ninh Bình là Nhà văn hóa phố Khánh Minh, (phường Ninh Khánh) và đền thờ Trương Hán Siêu, núi Non Nước.

Kiểm tra thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại TP Ninh Bình - Anh 2

Đoàn kiểm tra khảo sát thực tế tại Nhà văn hóa phố Khánh Minh (TP Ninh Bình)

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào TĐKXDĐSVH TP Ninh Bình và phường Ninh Phong báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Phong trào năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và huy động mọi nguồn lực đầu tư, thực hiện; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Kiểm tra thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại TP Ninh Bình - Anh 3

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Lương Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thành phố Ninh Bình được ghi nhận đã ngày càng được nâng cao, cụ thể thông qua kết quả thực hiện 5 nội dung phong trào: Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh và baỷ phong trào cụ thể: Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt; Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; Phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Phong trào học tập, lao động, sáng tạo. Thông qua thực hiện các phong trào, chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn ngày càng nâng lên. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy; đạo đức, gia phong của gia đình, dòng họ được gìn giữ; tinh thần cố kết cộng đồng làng xã được phát huy và trao truyền.

Kiểm tra thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại TP Ninh Bình - Anh 4

Đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Năm 2022, thành phố có 34.691/36.086 (96.13%) hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 180/183 (98,3%) khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; năm 2023 thành phố có 36.290/36.450 (đạt 99,56%) gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 183/183 (đạt 100%) khu dân cư đăng ký xây dựng Khu dân cư văn hóa, 151/156 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỉ lệ 96,7%, xây dựng mới, sửa chữa nhà cho 23 hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiện nay thành phố có 3/3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt tỷ lệ 100%, tháng 6.2022 thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Có 11/11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 11/11 phường thực hiện đăng ký với UBND thành phố xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Kiểm tra thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại TP Ninh Bình - Anh 5

Đại diện BCĐ Phong trào thành phố Ninh Bình báo cáo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Phong trào

Hệ thống tủ sách pháp luật được xây dựng ở 14 xã, phường và 173 thôn, phố có Nhà văn hóa, mỗi nhà văn hóa đều được xây dựng một Tủ sách pháp luật để cung cấp tài liệu cho cán bộ chính quyền địa phương và nhân dân. Trên địa bàn thành phố có 47 thư viện tại các trường học, hàng năm đã tổ chức trưng bày, triển lãm, khơi dậy và phát huy tinh thần đọc sách tới giáo viên và học sinh. Các thiết chế văn hóa ngày càng được hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đến nay, 14/14 xã, phường có Nhà văn hóa với trang thiết bị thiết yếu và hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hiện nay, toàn thành phố có trên 70 CLB thể dục thể thao của 14 đơn vị xã, phường và các đơn vị doanh nghiệp. Tỷ lệ người dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 45,1%, gia đình thể thao đạt 41,8%...

Kiểm tra thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại TP Ninh Bình - Anh 6

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai tổ chức thực hiện Phong trào của thành phố Ninh Bình còn một số hạn chế, bất cập cụ thể: Công tác kiểm tra, giám sát, thi đua - khen thưởng động viên có lúc chưa kịp thời; kinh phí dành cho hoạt động phong trào tại cơ sở còn hạn hẹp; công chức văn hóa tại các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có lúc biến động nên việc nắm bắt tình hình để tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện còn hạn chế. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Phong trào có lúc, có nơi chưa thường xuyên; việc xây dựng, nâng cấp và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở một số địa phương còn hạn chế, thiếu đồng bộ.

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TĐKXDĐSVH đã ghi nhận sự sáng tạo, đánh giá cao những hiệu quả đạt được trong thực hiện Phong trào tại TPNinh Bình. Đồng thời, nêu ra một số giải pháp để thành phố Ninh Bình phát triển sâu rộng phong trào. Hầu hết các ý kiến cho rằng, thành phố Ninh Bình là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hoá, do đó cần gắn kết các hoạt động Phong trào TĐKXDĐSVH với phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch…

Kiểm tra thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại TP Ninh Bình - Anh 7

Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ và Nhân dân phố Khánh Minh (thành phố Ninh Bình)

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thành phố Ninh Bình đã đạt được trong phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, biểu dương và nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, tạo hiệu ứng trong cộng đồng dân cư. Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Lương Đức Thắng mong rằng thành phố Ninh Bình tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về phong trào; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình tiên tiến để nhân dân hiểu rõ, tích cực tham gia phong trào trong thời gian tới; gắn kết các hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch; tăng cường đầu tư có trọng điểm cơ sở hạ tầng và các thiết chế cho hoạt động văn hóa - thể thao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong hưởng thụ các giá trị văn hóa của các tầng lớp nhân dân…

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc