ĐÀ NẴNG: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

VH- Để thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, UBND thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện trên toàn địa bàn thành phố, đối với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương.

Theo đó, các cơ quan báo chí trong thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục thường xuyên, tạo dư luận xã hội hỗ trợ tích cực việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, như: Tìm kiếm, phát hiện và nêu cao tinh thần gương mẫu của các tấm gương đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống; tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố/thôn văn hóa...

N.D

Ý kiến bạn đọc