Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân

VHO - Giai đoạn (2022-2023) huyện Vân Canh (Bình Định) đã thực hiện có hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con, đồng thời tạo ra những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng để níu chân du khách.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân - Anh 1

 Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số xã Canh Thuận, huyện Vân Canh

Năm 2022, UBND huyện đã giao Phòng VH&TT phối hợp với các địa phương lựa chọn địa bàn triển khai hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao (đối với 13 Nhà văn hóa trên địa bàn 5 xã, thị trấn vùng đồng bào DTTS), với tổng kinh phí 390 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp; phân bổ 626 triệu đồng vốn đầu tư để cải tạo Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Kà Bông (xã Canh Liên) và Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Kà Te (xã Canh Thuận).

Năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng VH&TT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 6 với tổng kinh phí 1.041 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp để Xây dựng mới Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Cát (xã Canh Liên); cải tạo Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Hà Lũy (xã Canh Thuận); cải tạo Nhà văn hóa - Khu thể thao và xây dựng mới nhà vệ sinh làng Hiệp Tiến (xã Canh Hiệp).

Trong thời gian tới, huyện Vân Canh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; công tác “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra, ràsoát các mục tiêu, kịp thời điều chỉnh các nội dung chưa đảm bảo. Kịp thời tổng kết thực tiễn, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; ngăn chặn, xử lý kịp thời những biểu hiện làm mai một văn hóa truyền thống dân tộc.

LAN HƯƠNG

 

Ý kiến bạn đọc