Lan tỏa bản sắc văn hóa để phát triển du lịch ở xứ Lạng

NGUYỄN NAM

VHO - Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức ra mắt CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng, Dao tại các huyện Bắc Sơn và Văn Lãng.

Lan tỏa bản sắc văn hóa để phát triển du lịch ở xứ Lạng - ảnh 1

Ra mắt CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Dao các thôn thuộc xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn. Ảnh: Dương Lan

Trên địa bàn Lạng Sơn nói chung, các huyện Bắc Sơn và Văn Lãng nói riêng, các loại hình diễn xướng hát Then, đàn Tính, hát Phong Slư, Quan làng, Lượn, Sli, Slình làng, múa Chầu then, hát Ví, hát Páo Dung...là di sản văn hóa gắn bó sâu đậm trong đời sống của cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Dao  ở Lạng Sơn, thể hiện tư duy sáng tạo và sự khéo léo, tinh tế trong việc sử dụng nhạc cụ, nghệ thuật trình diễn đã tạo nên bức tranh đa sắc màu văn hóa của vùng đất, con người xứ Lạng.

Lan tỏa bản sắc văn hóa để phát triển du lịch ở xứ Lạng - ảnh 2

Trao tặng vật tư, trang phục, đạo cụ hỗ trợ CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Dao các thôn thuộc xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn

Nhiều năm qua, Sở VHTTDL Lạng Sơn đã có những biện pháp bảo tồn cụ thể và thiết thực như thành lập các CLB, mở các lớp tập huấn, truyền dạy để cộng đồng các dân tộc tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Theo đó, tại huyện Bắc Sơn, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn tổ chức xây dựng mô hình và ra mắt CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Dao với 52 thành viên là nghệ nhân văn hóa dân gian, hạt nhân văn nghệ đang sinh sống tại các thôn xã Tân Tri. Đồng thời, trao tặng vật tư, trang phục, đạo cụ với kinh phí 70 triệu đồng   hỗ trợ  CLB duy trì hoạt động, sinh hoạt.

Tại huyện Văn Lãng, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Văn Lãng tổ chức xây dựng mô hình và ra mắt CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng với 57 thành viên là nghệ nhân văn hóa dân gian, hạt nhân văn nghệ đang sinh sống tại các thôn thuộc xã Tân Mỹ. Đồng thời, trao tặng vật tư, trang phục, đạo cụ với kinh phí 75 triệu đồng hỗ trợ  CLB duy trì hoạt động, sinh hoạt.

Các CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng, Dao tại các huyện Bắc Sơn và Văn Lãng được Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức theo kế hoạch của Sở VHTTDL Lạng Sơn nhằm thực hiện Dự án số 6  về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Lạng Sơn.

Qua đó, khích lệ đồng bào các dân tộc tích cực tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa, phát huy vai trò chủ thể trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.

Lan tỏa bản sắc văn hóa để phát triển du lịch ở xứ Lạng - ảnh 3

Trao tặng vật tư, trang phục, đạo cụ hỗ trợ CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng các thôn thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Ảnh: Hoàng Hiếu

Thời gian tới, để các CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng, Dao hoạt động hiệu quả hơn nữa, Sở VHTTDL Lạng Sơn, UBND huyện Bắc Sơn và Văn Lãng cần chú trọng việc khích lệ, động viên các nghệ nhân, người có uy tín tích cực trao truyền, phổ biến cho thế hệ trẻ những giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Tày, Nùng, Dao. Tạo môi trường văn hóa, không gian văn hóa phù hợp để đồng bào các dân tộc thường xuyên được giao lưu, trình diễn văn hóa truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu văn hóa trong từng cộng đồng hoặc giữa các cộng đồng dân tộc với nhau.

Chú trọng lựa chọn nghiên cứu, bảo tồn phát huy những loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc có giá trị tiêu biểu, đặc sắc phù hợp với đặc điểm văn hóa cộng đồng. Chăm lo phát triển kinh tế vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Với sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành và sự chung sức của cộng đồng, những di sản văn hóa tốt đẹp các dân tộc sẽ ngày càng được lan tỏa và trở thành nguồn lực quan trọng góp phần phát triển du lịch cộng đồng ở xứ Lạng.