Thủ trưởng 25 đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Đánh giá cán bộ gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể

VHO - Phát biểu tại Lễ ký cam kết trách nhiệm năm 2024 của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị với Bộ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc ký cam kết này nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng đó là đánh giá cán bộ gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm, lượng hóa được.

Buổi lễ diễn ra vào sáng 29.3, tại trụ sở Bộ VHTTDL. Tham dự Lễ ký còn có các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thuỷ, Hồ An Phong cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Thủ trưởng 25 đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Đánh giá cán bộ gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ ký cam kết trách nhiệm với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Lễ ký còn có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; ông Tạ Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; ông Vũ Việt Phương, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Trung, Kiểm tra viên chính, Vụ địa bàn II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, việc ký cam kết  là để các đơn vị thực hiện trách nhiệm của mình, đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ. Bộ trưởng cũng lưu ý, mặc dù đã được phân công, lượng hóa trong cam kết nhưng khi thực hiện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải biết phối hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các nhiệm vụ.

Thủ trưởng 25 đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Đánh giá cán bộ gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể - Anh 2

Lãnh đạo các đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng

Đồng thời các đơn vị phải ý thức được việc ký cam kết không phải là nhiệm vụ của riêng lãnh đạo đơn vị mà là nhiệm vụ chung của cả đơn vị để phát huy sức mạnh của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã ký trong cam kết.

Về các nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhắc lại, chủ trương của Bộ ở nhiệm kỳ này là chuyển mạnh tư duy từ làm văn hoá sang quản lý nhà nước về văn hoá. Chủ trương này đã được thực hiện nhất quán từ đầu nhiệm kỳ đến nay và trong năm 2024, chúng ta xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, coi thể chế là nguồn lực.

Từ nhận thức đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị có liên quan phải rà soát để trình Quốc hội, cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện một số luật liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch. Đồng thời, ban hành các nghị định, thông tư thuộc thẩm quyền để tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý.

Về một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị, Bộ trưởng yêu cầu, các đơn vị có liên quan trình Quốc hội thông qua Luật Di sản văn hoá (sửa đổi), coi đây là bước kiến tạo, biến di tích, di sản của cha ông và thiên nhiên trở thành tài sản và nguồn lực để phát triển. Đồng thời phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm của chính quyền cấp uỷ địa phương và người dân nơi có di tích, di sản với tư cách là chủ thể quản lý.

Thủ trưởng 25 đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Đánh giá cán bộ gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể - Anh 3

Thủ trưởng 25 đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Đánh giá cán bộ gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể - Anh 4

Việc ký cam kết trách nhiệm là nhằm thực hiện chủ trương của Đảng đánh giá cán bộ dựa trên kết quả, sản phẩm cụ thể

Tiếp theo, tập trung rà soát, bổ sung trình Quốc hội sửa đổi Luật Quảng cáo để khắc phục những bất cập, hạn chế trong luật này. Nhất là trong bối cảnh phát triển của không gian mạng ngày nay, đang có rất nhiều nội dung liên quan đến thuần phong mỹ tục, lợi dụng không gian mạng làm tổn hại văn hoá; Trình Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035. Đây có thể coi là dấu ấn của nhiệm kỳ, là bước kiến tạo cho thế hệ tương lai.

Bộ trưởng giao các đơn vị có liên quan chủ động rà soát lại Luật Du lịch, Luật Thể dục thể thao, tương ứng là các nghị định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này. Kiên quyết khắc phục khoảng trống về mặt pháp lý, bổ sung kịp thời những vấn đề còn thiếu. Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là phải thực hiện bằng được các chỉ tiêu về du lịch mà Chính phủ đã giao. Trong đó, ngành du lịch phải đón 18 triệu lượt khách quốc tế, duy trì trên 100 triệu lượt khách nội địa trong năm 2024.

Về thể thao, Cục Thể dục thể thao phải bám sát công tác thể thao cho mọi người, coi đó là nền tảng, đồng thời tập trung cho việc phát triển thể thao thành tích cao; Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Trình Chính phủ ban hành Chiến lược về thể thao và chuyển hướng mạnh hơn từ làm thể thao sang quản lý nhà nước về thể thao.

Lĩnh vực văn hoá cần tiếp tục thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, gắn với đó phải xây dựng các cơ sở pháp lý để khi Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá thì chúng ta cũng hoàn thiện thể chế. Bộ trưởng cũng yêu cầu trong năm nay phải có hướng dẫn về việc thực hành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam để các cấp thực hiện.

Bên cạnh đó, phải tổ chức mội số sự kiện nghệ thuật tầm quốc gia và khu vực. Các đơn vị nghệ thuật của Bộ phải chủ động đổi mới nội dung, phương thức cách làm và phải từng bước phát huy được vai trò dẫn dắt, vai trò chủ đạo, tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong công tác tuyển chọn cán bộ phải có sự phát hiện, tìm kiếm và phải công bằng, công minh, công khai, chính xác.

Thủ trưởng 25 đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Đánh giá cán bộ gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể - Anh 5

Lễ ký cam kết trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với Bộ trưởng Bộ VHTTDL được tổ chức vào sáng 29.3, tại Hà Nội

Khái quát 6 nhóm nhiệm vụ trong tổng số 97 nhiệm vụ được ký kết, Bộ trưởng một lần nữa đề nghị các đơn thực hiện tốt các nhiệm vụ đã cam kết, triển khai với tinh thần quyết liệt để về đích.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Trung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL cho biết, triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn hiện nay, Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL đã ban hành Nghị quyết số 09- NQ/BCSĐ ngày 21.6.2021 (Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ đầu tiên của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ VHTTDL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới".

Một trong những nội dung, nhiệm vụ được xác định là trọng tâm của Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ là đổi mới phương thức lãnh đạo của Bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2024, Bộ VHTTDL triển khai việc ký cam kết trách nhiệm của 20 thủ trưởng cơ quan hành chính và 5 thủ trưởng đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước với Bộ trưởng. Đồng thời, đây là năm thứ hai, Bộ VHTTDL triển khai việc ký cam kết trách nhiệm của tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ với Lãnh đạo Bộ.

Tại buổi lễ, 20 thủ trưởng cơ quan hành chính và 5 thủ trưởng đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước đã lần lượt ký cam trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

THU SÂM – XUÂN TRƯỜNG

Ý kiến bạn đọc