Kiên Giang thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác bình đẳng giới

THẾ HẠNH

VHO - Tỉnh Kiên Giang ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung hoạt động và nhiệm vụ được giao về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Kiên Giang thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác bình đẳng giới   - ảnh 1

Phần thi tài năng của Ngày hội gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác bình đẳng giới trong các chiến lược, chương trình, đề án theo sự phân công, bao gồm: Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024 - 2030; Quyết định số 4247/QĐ-BGDĐT ngày 12.12.2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Đưa việc giảng dạy nội dung về giới, bình đẳng giới vào chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học giai đoạn 2024 - 2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông, thống kê về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới: Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới.

Chủ động bố trí nhân lực và kinh nghiệm đảm bảo cho việc triển khai công tác bình đẳng giới tại đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tăng tính bền vững, hiệu quả trong thực hiện công tác bình đẳng giới.

Chú trọng phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội để kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nhiệm vụ về công tác bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới và thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của các sở, ngành, địa phương. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 và kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 – 28.6.2024), Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ IV - năm 2024, diễn ra từ ngày 14 đến 16.6.2024 tại huyện Hòn Đất.