Đẩy mạnh công tác văn hóa - văn nghệ trong các cơ quan giáo dục

VHO - Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc về triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024.

Đẩy mạnh công tác văn hóa - văn nghệ trong các cơ quan giáo dục - Anh 1

Ngày hội "Xuân yêu hương" của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4, TP.HCM

Đảng ủy Sở GDĐT cho biết, thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những giá trị văn hóa tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; phát huy cao độ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, con người TP.HCM. 

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ cần được tổ chức bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy vai trò của cơ quan, đơn vị; nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn; bảo đảm đúng các quy định hiện hành, phù hợp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của dân tộc, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố.

Về nội dung triển khai, các đảng bộ, chi bộ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhất là các nội dung giải pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Xây dựng và phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Cần đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động, chuyên đề phản ảnh đậm nét về những giá trị văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quản tốt đẹp của dân tộc, nhân rộng các giá trị nhân văn, biểu dương các tấm gương điển hình trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ gắn với thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các hoạt động phải đảm bảo chất lượng, nội dung phong phú, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc, thị hiếu của thời đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của cán bộ, đảng viên, giáo viên và người lao động. Ưu tiên tổ chức các hoạt động văn hóa vui xuân, lễ hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và người lao động; khuyến khích các gia đình cán bộ, đảng viên, giáo viên và người lao động phát huy văn hóa truyền thống gia đình, giữ gìn các phong tục tập quán ngày Tết cổ truyền của dân tộc; tăng cường giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, bảo tàng cho Nhân dân thành phố tham quan dịp Tết.

KIỀU GIANG

Ý kiến bạn đọc