Tiếp tục xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa, con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới

NGUYỄN LINH

VHO - “Việc xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Bất cứ địa phương nào muốn phát triển đi lên đều dựa vào 3 trụ cột: Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý; truyền thống lịch sử, văn hóa; con người”. Đó là ý kiến phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng tại Hội nghị cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới.

Tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Tiếp tục xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa, con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới - ảnh 1

Hội nghị cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới

Thanh Hoá là vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, luôn giữ vai trò trọng yếu trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Xứ Thanh là nơi phát tích của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam; quê hương của nhiều anh hùng dân tộc, văn thần, võ tướng nổi tiếng trong lịch sử và có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc.

Người Thanh Hóa giàu lòng yêu nước, hiếu học, có tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, luôn có ý chí và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy truyền thống văn hiến và các giá trị mạch nguồn văn hóa tốt đẹp của quê hương, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hoá luôn đẩy mạnh xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa nhìn chung chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng và yêu cầu của tỉnh. Một số giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một. Nhiều di sản văn hóa vật thể bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa có biện pháp bảo tồn, tôn tạo hiệu quả.

Việc khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm giáo dục truyền thống, phát triển du lịch, dịch vụ hiệu quả chưa cao. Lĩnh vực văn học - nghệ thuật phát triển chưa tương xứng với truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, còn thiếu những tác phẩm lớn, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động văn hóa thiếu đồng bộ, chưa có những công trình quy mô, xứng tầm...

Tiếp tục xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa, con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới - ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng: Việc xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Bất cứ địa phương nào muốn phát triển đi lên đều dựa vào 3 trụ cột: điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý; truyền thống lịch sử, văn hóa; con ngườI

Theo đó, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới, hướng đến mục tiêu tiếp tục xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa, con người Thanh Hóa, hướng đến các giá trị chân - thiện - mĩ, trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền trong tỉnh.

Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, tiến bộ trong gia đình, dòng họ, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị. Xây dựng nền văn học - nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm sắc thái xứ Thanh.

Tập trung đầu tư nguồn lực để văn hóa phát triển toàn diện, đưa văn hóa thực sự trở thành động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; đến năm 2045 là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Tại hội nghị cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, việc xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Bất cứ địa phương nào muốn phát triển đi lên đều dựa vào 3 trụ cột: điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý; truyền thống lịch sử, văn hóa; con người.

Tiếp tục xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa, con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới - ảnh 3
Lễ hội Lam Kinh

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng, dự thảo Nghị quyết được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hoá chuẩn bị đề cập hai vấn đề văn hóa và con người quện chặt vào nhau. Đây là vấn đề lớn và khó, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự thảo Nghị quyết đã được nghiên cứu và xây dựng rất công phu và có tính chất thực tiễn cao, nhằm tiếp tục phát huy được giá trị văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Đây là lần thứ hai Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết và đi đến thống nhất cao việc đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới.

Theo đó, trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện dự thảo Nghị quyết gửi các Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, đóng góp ý kiến, trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vào dịp giữa năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá giao UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai Nghị quyết trên địa bàn toàn tỉnh.