Hội thảo Văn hoá 2024:

Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, thể thao

THU SÂM

VHO - Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục (VHGD) của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Hội thảo Văn hóa năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 12.5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh.

Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, thể thao - ảnh 1
Chủ nhiệm Uỷ ban VHGD Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc của Ban tổ chức vào chiều 8.5, tại Hà Nội

Hội thảo năm nay có chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao”, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu.

Hội thảo do Ủy ban VHGD phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL và tỉnh Quảng Ninh tổ chức, nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc tháng 11 năm 2021, tiếp nối nội dung Hội thảo Văn hóa năm 2022.

Hội thảo Văn hóa năm 2024 là diễn đàn để tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao về việc thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, Hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, thể thao - ảnh 2
Phiên họp nhằm rà soát về công tác chuẩn bị cho Hội thảo

Hội thảo gồm 2 phần. Trong đó phần tham luận, Hội thảo sẽ nghe phát biểu khai mạc của lãnh đạo Uỷ ban VHGD, phát biểu đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo trung tâm của Bộ VHTTDL, báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tham luận của các chuyên gia về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, thể thao.

Phần thảo luận với hình thức trao đổi, thảo luận bàn tròn sẽ tập trung vào 2 nhóm nội dung chính là thực trạng quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao; Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển thiết chế văn hoá, thể thao.

Kết thúc 2 phần, Hội thảo sẽ nghe phát biểu của lãnh đạo Chính phủ và Phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo của lãnh đạo Quốc hội.

Với việc tổ chức Hội thảo Văn hóa 2024, Ban tổ chức hy vọng góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 8.5, Ban tổ chức đã tiến hành phiên họp triển khai công tác tổ chức Hội thảo. Tại cuộc họp Ban tổ chức đã tiến hành rà soát lại tổng thể chương trình và các công tác về hậu cần, lễ tân, khánh tiết...