Quảng Ngãi triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

VHO – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Quảng Ngãi triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình - Anh 1

Tuyên truyền nâng cao nhận thức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc

Theo Kế hoạch, tập trung quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chiến lược, quyết định, kế hoạch, chương trình, về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, là tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý, truyền thống tốt  đẹp của dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông thay đổi nhận thức, hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: tuyên truyền cổ động trực quan; truyền thông trực tiếp; tuyên truyền trên đài truyền hình, đài phát thanh, hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, phường, thị trấn; các trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội…
Tiếp tục triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức Ngày hội văn hóa Gia đình công nhân, lao động tỉnh Quảng Ngãi. Các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chủ đề đối với từng sự kiện thông qua các hình thức mít tinh, hội nghị, hội thảo; tọa đàm chuyên đề; tập huấn; tuyên truyền cổ động trực quan và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp. Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình và Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (15.5-30.6.2024) và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25.11.2024). Đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả tại cộng đồng về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân lực làm công tác gia đình các cấp; tăng đầu tư nguồn lực của địa phương cho công tác gia đình nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại cơ sở.
Các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan theo lĩnh vực phụ trách để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình được phân công. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; chăm sóc bảo vệ, giáo dục trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình…
UBND tỉnh giao Sở VHTTDL theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.
Sở GD&ĐT chỉ đạo lồng ghép nội dung giáo dục về gia đình vào chương trình giáo dục của nhà trường về kiến thức về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình vào các chương trình giáo dục và đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học. Hướng dẫn xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với gia đình cho học sinh.
Sở LĐ – TB&XH tham mưu triển khai các hoạt động liên quan đến bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống xâm hại trẻ em. Nâng cao năng lực về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ cán bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và cộng tác viên làm công tác trẻ em. Thực hiện công tác chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình. Tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng là nạn nhân bạo lực gia đình.
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình theo tình hình phù hợp tại địa phương; thực hiện tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng và internet.
Kiện toàn đội ngũ nhân lực làm công tác gia đình ở cấp huyện và cấp cơ sở, trong đó chú trọng thành lập đội ngũ cộng tác viên gia đình ở cấp thôn, tổ dân phố để công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện kịp thời, hiệu quả cao. Tổ chức tập huấn công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình và đội ngũ cộng tác viên gia đình.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc