Thanh Hoá: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để nợ BHXH, BHYT, BHTN

VHO- Trước thực trạng chậm trích nộp BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động có chiều hướng gia tăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn hướng dẫn, chỉ đạo, trong đó Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch tỉnh nếu để xảy ra nếu để xảy ra tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị mình.

Thanh Hoá: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để nợ BHXH, BHYT, BHTN - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo văn bản, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, tình trạng chậm trích nộp BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động có chiều hướng gia tăng, trong đó các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) vẫn còn xảy ra tình trạng chậm trích nộp BHXH, BHYT, BHTN. Để kịp thời chấn chỉnh và thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị HCSN trực thuộc nghiêm túc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đôn đốc thủ trưởng các đơn vị HCSN sử dụng nguồn kinh phí để trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị mình.

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với cơ quan BHXH để tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị HCSN; xử lý nghiêm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các cơ quan, đơn vị HCSN trên địa bàn nghiêm túc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN bảo đảm quyền lợi của người lao động. Trên cơ sở danh sách các đơn vị HCSN chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (nếu có) do cơ quan BHXH cung cấp, xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị HCSN; đồng thời đưa tiêu chí đóng đúng, đóng đủ, kịp thời BHXH, BHYT, BHTN vào chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị HCSN. Kịp thời đề xuất các giải pháp thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định; kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức xử lý phù hợp đối với các đơn vị HCSN chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Hằng quý tổng hợp tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 10 tháng đầu của quý sau để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung theo chỉ đạo…

Theo số liệu của BHXH tỉnh Thanh Hoá, đến ngày 28.2.2023, còn 293 đơn vị HCSN chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, với số tiền 19,045 tỷ đồng, trong đó có đơn vị chậm đóng trên 3 tháng như: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa (đơn vị tiếp nhận bàn giao số tiền chậm đóng của Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa từ tháng 8.2022) chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 3,076 tỷ đồng; Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng TP Thanh Hóa chậm đóng với số tiền 295 triệu đồng; Đoàn Quy hoạch và Thiết kế thủy Lợi Thanh Hóa chậm đóng với số tiền 167 triệu đồng... Việc chậm trích nộp BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc