Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội: Nhân rộng những mô hình tiêu biểu

VHO- Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội; sơ kết 2 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam vừa được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức ngày 3.3 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ dự Hội nghị.

Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội: Nhân rộng những mô hình tiêu biểu - Anh 1

Các đại biểu dự Hội nghị

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và vai trò to lớn của việc xây dựng môi trường văn hóa, góp phần đẩy mạnh và phát huy các giá trị văn hóa quân sự, ngày 12.5.1992, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 143 về thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội. Tiếp đó, ngày 24.11.2020, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3672 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. “Sau 30 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động và 2 năm thực hiện Quy hoạch trong toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong Quân đội vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội thực sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội: Nhân rộng những mô hình tiêu biểu - Anh 2

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 Tuy nhiên trước những yêu cầu mới, việc xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội cũng đặt ra những đòi hỏi mới cao hơn.

30 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được phổ biến, nhân rộng; 872 tập thể, 124 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị khen thưởng; trên 93% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; 97,5% khu tập thể quân đội đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 99,2% gia đình quân nhân đạt “Gia đình văn hóa”.

Từ Cuộc vận động đã thúc đẩy các phong trào thi đua của Quân đội ra đời, tạo ra nhiều giá trị văn hóa cao, là nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong Quân đội.

Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam cũng đã tập trung sâu và hướng mạnh về cơ sở. Chất lượng hoạt động của các Thiết chế văn hoá được nâng lên, tạo động lực thúc đẩy hoạt động xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa tinh thần phát triển.

Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội: Nhân rộng những mô hình tiêu biểu - Anh 3

Thừa ủy quyền cấp trên, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã trao cờ thưởng của Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị xuất sắc thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 1992-2022

Hội nghị nêu một số vấn đề như: Đảm bảo kinh phí, biên chế, bồi dưỡng nhân lực hoạt động văn hóa, văn nghệ; cần quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, tận dụng nguồn kinh phí để xây dựng, củng cố, làm mới khuôn viên văn hóa, tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ... Một số đơn vị đã đề xuất được thực hiện thí điểm các dự án mới như: Đọc sách báo điện tử; xây dựng nhà truyền thống 3D; xây dựng câu lạc bộ quân nhân ở một số đơn vị đủ quân có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới; xây dựng một số mẫu loại hình nhà văn hóa, nhà truyền thống, phòng truyền thống phòng Hồ Chí Minh, phòng sinh hoạt chung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Việc tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thời gian qua là sự cụ thể hóa sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa, để qua đó xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội.

Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội: Nhân rộng những mô hình tiêu biểu - Anh 4

Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động với các nội dung, biện pháp, tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới, văn hóa trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Quyết định số 3672 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo lộ trình đã xác định; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí Quân đội; động viên và phát huy tiềm năng, sức mạnh tinh thần, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ, văn nghệ sĩ Quân đội, các tổ chức quần chúng trong xây dựng môi trường văn hóa của đơn vị; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan văn hóa, thiết chế văn hóa các cấp trong Quân đội; thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng với Bộ VHTTDL, Bộ Công an, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các cơ quan văn hóa của Trung ương và địa phương để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Cuộc vận động.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền cấp trên, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã trao cờ thưởng của Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trao cờ thưởng của Tổng cục Chính trị tặng các đơn vị xuất sắc thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 1992 -2022.

BẢO NGÂN

Ý kiến bạn đọc