Phát huy bản sắc văn hóa góp phần đẩy lùi hủ tục lạc hậu

VHO- Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL Đắk Nông vừa tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho học viên là cán bộ văn hóa xã và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Phát huy bản sắc văn hóa góp phần đẩy lùi hủ tục lạc hậu - Anh 1

 Tham gia lp tp hun có 80 hc viên là cán b văn hóa xã, ngưi có uy tín vùng đng bào dân tc thiu s huyn Cư Jút

 Ông Nguyễn Minh Quang, Phó giám đốc Sở VHTTDL Đắk Nông cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế, huyện Cư Jút đã chú trọng khôi phục và bảo tồn giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, phong phú và sinh động, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, lễ hội, các hoạt động nghiên cứu khoa học, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa được đẩy mạnh, thuận lợi cho văn hóa các dân tộc phát triển. Nhờ đó, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn luôn phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Huyện Cư Jút hiện có nhiều dân tộc anh em cùng nhau sinh sống, mỗi dân tộc đều mang một bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, do sự thâm nhập, giao thoa của các nền văn hóa khác nhau đã làm cho bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ở huyện Cư Jút đang có nguy cơ mai một.

Để thực hiện có hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói chung, huyện Cư Jút nói riêng, Bộ VHTTDL vừa phối hợp Sở VHTTDL Đắk Nông, UBND huyện Cư Jút tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho học viên là cán bộ văn hóa xã và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cư Jút.

Phát huy bản sắc văn hóa góp phần đẩy lùi hủ tục lạc hậu - Anh 2

 Đng bào các dân tc Cư Jút luôn tích cc bo tn, phát huy bn sc văn hóa truyn thống

Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là cán bộ văn hóa xã và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện Cư Jút; từ đó, thấy được vai trò, nhận thức và ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của đồng bào; nâng cao chất lượng cuộc sống; trở thành đội ngũ cốt cán để sau khi kết thúc tập huấn sẽ triển khai đồng bộ, sâu rộng hơn tới bà con tại địa bàn mình sinh sống.

Các học viên được cung cấp, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản, nâng cao nhận thức về pháp luật cũng như về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa, bài trừ hủ tục lạc hậu, công tác giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số... Đồng thời, giúp các học viên nhận diện rõ hơn các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc trên địa bàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa để phát triển kinh tế, góp phần thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn huyện Cư Jút.

Thời gian tới, Sở VHTTDL Đắk Nông, UBND huyện Cư Jút cần triển khai thực hiện bảo tồn, phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp và xóa bỏ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa các di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Chú trọng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phục hồi giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trao truyền các giá trị di sản văn hóa cho thế hệ mai sau.

Việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc ở huyện Cư Jút không chỉ góp phần duy trì tốt cuộc sống vật chất và tinh thần mà còn rất có ý nghĩa trong việc định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Từ đó, nâng cao ý thức, khơi dậy niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống, động viên, khuyến khích đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp gắn với phát triển du lịch.

 M.HÙNG; ảnh: T.PHONG

Ý kiến bạn đọc