Quảng bá những di sản văn hoá đặc sắc trên vùng đất Tổ

VHO- Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động quan trọng gồm khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hoá- Du lịch đất Tổ và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hoá Việt Nam.

Quảng bá những di sản văn hoá đặc sắc trên vùng đất Tổ - Anh 1

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 sẽ diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) từ ngày 21- 28.4

Triển khai các định hướng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021: “quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Phát triển “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới”, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động quan trọng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay. Các hoạt động gồm: khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hoá- Du lịch đất Tổ  và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hoá Việt Nam.

Quảng bá những di sản văn hoá đặc sắc trên vùng đất Tổ - Anh 2

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam

Đây là chuỗi hoạt động thiết thực giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, thực hiện chức năng, nhiệm vụ với vai trò là Thành viên Uỷ ban Liên Chính phủ (UBLCP) đã được quy định tại Công ước 2003; thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia ứng cử vào UBLCP; thực hiện Chương trình Hành động quốc gia đã được cam kết với UNESCO đối với di sản sau khi được ghi danh.

 Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhằm đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể và hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản sau khi được UNESCO ghi danh; thể hiện sự nỗ lực, vai trò của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết khi tham gia Công ước 2003 của UNESCO đối với việc nghiên cứu, kiểm kê, nhận diện, thực hành, truyền dạy, quảng bá và giới thiệu di sản văn hoá phi vật thể sau khi được UNESCO ghi danh, để thể hiện trong các Báo cáo định kỳ quốc gia; khẳng định vai trò quan trọng của Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể.

Quảng bá những di sản văn hoá đặc sắc trên vùng đất Tổ - Anh 3

Di sản Hát Xoan Phú Thọ

Các hoạt động cần được chuẩn bị kỹ nội dung, hiệu quả, công tác tổ chức đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, chất lượng, đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. UBND các tỉnh, thành phố tổ chức tốt các đoàn nghệ nhân, người thực hành, chuẩn bị tốt các phần trình diễn theo truyền thống.

Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 21- 28.4.2023. Lễ khai mạc vào ngày 21.4 (tức ngày 2.3 năm Quý Mão) tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Các nội dung hoạt động chính bao gồm: Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì; Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa thực hiện. Các hoạt động  này diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) từ ngày 21- 28.4.2023.

 Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh là hoạt động lớn được tổ chức nhân dịp này, do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì. Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ phối hợp thực hiện từ 21-24.4.2023 tại Quảng trường Hùng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng tham gia là các nghệ nhân, người thực hành, cộng đồng chủ thể di sản văn hoá phi vật thể thuộc các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa phi vật thể.

Quảng bá những di sản văn hoá đặc sắc trên vùng đất Tổ - Anh 4

Nhã nhạc cung đình Huế

Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Phú Thọ, Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam đồng chủ trì, diễn ra vào tối 21.4 (tức ngày 2.3 năm Quý Mão) tại Quảng trường Hùng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 Hội nghị - Hội thảo “Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch” là sự kiện quan trọng  trong chuỗi hoạt động này. Hội nghị - Hội thảo do Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu chủ trì, diễn ra sáng 22.4.2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam cũng sẽ được tổ chức từ ngày 21-29.4.2023, dự kiến tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

MỘC MIÊN

Ý kiến bạn đọc