Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035:

Đủ điều kiện trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Trình bày báo cáo thẩm tra đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, trong phiên họp sáng 14.5 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục (VHGD) của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, việc đầu tư Chương trình ở thời điểm hiện nay đáp ứng đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn.

Đủ điều kiện trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện dự thảo Chương trình

Nhấn mạnh rằng, Ủy ban VHGD tán thành với sự cần thiết đầu tư Chương trình như Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban VHGD của Quốc hội khẳng định, việc đầu tư Chương trình ở thời điểm hiện nay đáp ứng đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn; tiếp tục khẳng định các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước; góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển văn hóa đề ra trong các nghị quyết của Đảng.

"Việc thực hiện Chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc", ông Nguyễn Đắc Vinh nêu.

Đủ điều kiện trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV - ảnh 2
Chủ nhiệm Uỷ ban VHGD Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra Chương trình

Tờ trình của Uỷ ban VHGD cũng cho biết, Uỷ ban nhất trí với tên gọi của Chương trình. Về địa điểm, phạm vi, quy mô thực hiện Chương trình, Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất về quy mô, phạm vi, địa điểm thực hiện Chương trình trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phạm vi, quy mô của Chương trình còn rộng, dàn trải. Ủy ban đề nghị cần xác định các nhiệm vụ đầu tư trọng điểm trong từng thời kỳ dựa trên điều kiện thực tiễn ở địa phương và kết quả đầu tư của ngân sách nhà nước ở các thời kỳ trước, một số loại hình công trình văn hóa đặc thù không nên phân bổ đều ở tất cả các địa phương.

Về mục tiêu của Chương trình, Uỷ ban nhận thấy các mục tiêu của Chương trình được xây dựng dựa trên các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển văn hóa trong các nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã  hội 10 năm 2021 - 2030, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng hơn về hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.

Đủ điều kiện trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV - ảnh 3
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên họp

Ông Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, Ủy ban nhất trí với 10 nội dung thành phần của Chương trình và cho rằng các nội dung này đã phản ánh được đầy đủ yêu cầu về lý luận và thực tiễn phát triển văn hóa trong giai đoạn tiếp theo và góp ý cụ thể vào một số nội dung.

"Ủy ban cho rằng Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư CTMTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được chuẩn bị bảo đảm điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV", ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Đủ điều kiện trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV - ảnh 4
Phiên họp diễn ra sáng 14.5

Tại phiên họp các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp cho việc hoàn thiện dự thảo Chương trình. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo để Chương trình được hoàn thiện một cách tốt nhất trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, đây là Chương trình quan trọng, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về văn hoá trong các Nghị quyết của Đảng cũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.

Việc thực hiện Chương trình cũng khẳng định được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hoá đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước bền vững; xây dựng văn hoá thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, dự thảo Chương trình đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7 tới. Ông cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Chương trình một cách tốt nhất.