Cảm nhận sau khi đọc tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GS.TS PHÙNG HỮU PHÚ

VHO - Văn Hóa điện tử trân trọng giới thiệu bài phát biểu của GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trong Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ VHTTDL, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức chiều 21.6 tại Hà Nội.

Cảm nhận sau khi đọc tác phẩm  “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 1

PGS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu

1. Trong số những ấn phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những vấn đề cơ bản trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, phát triển đất nước được xuất bản trong những năm gần đây, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc" mà hôm nay chúng ta đón nhận, là ấn phẩm có dung lượng lớn nhất: 927 trang. Ấn phẩm dầy dặn, một phần vì văn hóa có phạm vi bao quát rộng lớn, phần vì tác phẩm chuyển tải một trong những vấn đề mà Tổng Bí thư tâm huyết nhất, trăn trở nhất và am tường sâu sắc nhất.

2. Nghiên cứu 92 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư in trong cuốn sách này, từ luận văn tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1967 đến bài phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức cuối năm 2023, có thể cảm nhận rất rõ những luận điểm cốt lõi, nhất quán, ngày càng hoàn thiện của Tổng Bí thư về văn hóa.

Trong tác phẩm, Tổng Bí thư hệ thống, khái quát những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách văn hóa Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm khoa học, sáng tạo của Đảng về văn hóa. Đồng thời, với tầm cao trí tuệ, sự hiểu biết sâu rộng, Tổng Bí thư đã làm sâu sắc, phong phú, sống động thêm những nguyên lý căn cốt về văn hóa, nổi bật là sáu luận điểm sau đây:

Một là, văn hóa là giá trị sáng tạo tinh hoa, là hồn cốt, sinh khí, sức mạnh của dân tộc. Văn hóa còn là dân tộc còn.

Hai là, văn hóa là nền tảng tinh thần, hệ điều tiết xã hội, là động lực, sức mạnh nội sinh của dân tộc, và khái quát cao hơn như Tổng Bí thư nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đầu năm 2024, văn hóa là nền tảng phát triển.

Ba là, nền văn hóa mà Đảng, nhân dân ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, thấm đậm tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; là sự tích hợp giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị các loại hình, lĩnh vực văn hóa, giá trị văn hóa các vùng miền, địa phương....

Cảm nhận sau khi đọc tác phẩm  “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 2

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bốn là, phát triển văn hóa đồng bộ, ngang bằng với chính trị, kinh tế, xã hội; kết gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; xây dựng môi trường văn hóa, phát triển các lĩnh vực văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi mặt, mọi lĩnh vực, mọi mối quan hệ của đời sống xã hội, tạo thành và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình làm nền tảng định hình chuẩn mực giá trị đạo đức và tạo nên sức mạnh của con người Việt Nam.

Năm là, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam là sự nghiệp sáng tạo vĩ đại của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó tài năng, tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh của đội ngũ trí thức, trực tiếp là cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học, nhà báo...là những nhân tố đặc biệt quan trọng tạo nên tầm vóc của dân tộc thông thái, đất nước văn hiến, văn minh.

Sáu là, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhu cầu văn hóa tinh thần bền bỉ, là nét đẹp của giá trị và lối sống văn hóa của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; xây dựng văn hóa trong Đảng làm nòng cốt để xây dựng, chấn hưng văn hóa dân tộc; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, phải là những tấm gương về văn hóa, đạo đức.

Sáu luận điểm được Tổng Bí thư luận giải thuyết phục trong tác phẩm là những nguyên lý có giá trị lý luận, thực tiễn rất sâu sắc, đầy sức sống và bền vững.

3. Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sức cảm hóa, lan tỏa sâu rộng, định hướng nhận thức, dẫn dắt hành động đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Sức sống của tác phẩm, phần do giá trị tư tưởng tưởng, tầm trí tuệ kết tinh trong từng bài viết, bài nói, phần quan trọng hơn, bởi ở đây chính là tâm huyết, sự gửi gắm và kỳ vọng của Tổng Bí thư - Nhà lãnh đạo tâm đức, Nhà văn hóa lớn, nhân cách văn hóa lớn, hết lòng vì Đảng, vì dân, được nhân dân kính trọng, yêu mến, tin tưởng.