Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam

ĐÌNH TOÁN; ảnh: NAM NGUYỄN - NAM ANH

VHO - Với 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư… của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp xây dựng, gìn giữ và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập…

Chiều 21.6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL và NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự buổi Lễ có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam - ảnh 1
Toàn cảnh buổi Lễ

Cùng dự có các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; trợ lý, thư ký Tổng Bí thư; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các hội đồng, chuyên gia, nhà văn hoá, trường đại học, học viện, nhà nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật…

Cuốn “cẩm nang” quý về văn hóa

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, cuốn sách được sưu tầm, biên tập và xuất bản nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Trên cơ sở đó, giúp cán bộ, đảng viên, các ngành, các cấp, các địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chấn hưng và phát triển văn hoá; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam - ảnh 2
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh: “Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói riêng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung. Nội dung cuốn sách đồng thời khắc họa sâu sắc, sinh động một nhân cách văn hóa cao đẹp, giản dị, gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là cuốn “cẩm nang” quý về văn hóa của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, việc tổ chức biên tập, xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư là một nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn lao, đồng thời là niềm vinh dự của các cơ quan được giao nhiệm vụ, trong đó có NXB Chính trị quốc gia Sự thật. “Mỗi cuốn sách của Tổng Bí thư đều đặt yêu cầu rất cao về tính chính xác, tính khoa học, tính chính trị”, ông Vũ Trọng Lâm cho hay.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam - ảnh 3
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn

Ông Vũ Trọng Lâm tiếp tục chia sẻ, văn hóa là lĩnh vực có nội hàm rất phong phú, đa dạng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Do vậy, nội dung cuốn sách cũng có những đặc thù riêng, hình thức chuyển tải cũng phải thể hiện được đặc trưng của văn hóa. NXB đã tiến hành công việc rất khẩn trương, cẩn trọng; sưu tầm tư liệu, bài viết từ nhiều nguồn khác nhau; tham khảo và xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi nội dung.

Bên cạnh đó, việc sưu tầm, tuyển chọn tư liệu, xây dựng đề cương, sắp xếp các bài viết được tiến hành song song với công tác biên tập để bảo đảm tiến độ xuất bản sách. Bản thảo được biên tập kỹ lưỡng, qua nhiều lần trình xin ý kiến Văn phòng Tổng Bí thư và Tổng Bí thư về nội dung cuốn sách.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam - ảnh 4

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực văn hóa. Bằng lý luận tiền phong dẫn đường, Đảng và Bác Hồ kính yêu đã xác định nhiệm vụ “Văn hoá phải hướng dẫn quốc dân thực hiện Độc lập, Tự cường và Tự chủ”, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Cũng theo Bộ trưởng, trong dòng chảy của văn hóa Việt Nam sau 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, nhận thức về văn hóa, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Những nhận thức ấy được đúc rút trên cở sở kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, tiếp biến văn hoá kết hợp với sức mạnh và tinh thần thời đại.

Từ những giá trị vượt thời gian của Đề cương về văn hoá Việt Nam năm 1943, Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người; đến các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Bộ Chính trị đều nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế. Đó có thể coi là các “Bản Tuyên ngôn”, “kim chỉ nam” định hướng con đường vận động và phát triển của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam - ảnh 5

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước - nhà lãnh đạo với tầm cao trí tuệ, am tường sâu sắc về văn hoá và với tầm nhìn chiến lược, đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho văn hoá, là tác giả của cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bộ VHTTDL ý thức sâu sắc rằng, cuốn sách có giá trị vô cùng to lớn. Đây không chỉ là sản phẩm trí tuệ, tâm huyết của riêng Tổng Bí thư mà quan trọng hơn, là một công trình khoa học có tính chất hệ thống, tập hợp những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những phát biểu, bài viết của người đứng đầu Đảng ta về bản chất và đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Cuốn sách cũng nêu rõ vai trò, sứ mệnh của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho sự phát triển, sự gắn kết của văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội; về giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống và cách mạng; về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới; ý nghĩa trung tâm của con người là chủ thể sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng của phát triển văn hoá; gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Qua đó, góp phần quan trọng trong làm giàu thêm những vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

“Được cầm trên tay cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn ngành Văn hoá hết sức vui mừng vì có thêm cuốn “cẩm nang” cho công tác phát triển văn hoá. Đồng thời, cũng ý thức được trách nhiệm quán triệt sâu sắc, chuyển tải, cụ thể hoá những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để những nội dung cốt lõi của cuốn sách được lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của đội ngũ những người làm công tác văn hoá; biến nhận thức thành hành động cụ thể; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ.

Sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong xây dựng, phát triển văn hóa

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gồm 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời gian 60 năm qua.

Trong đó, bài viết sớm nhất được viết năm 1968. Nội dung cuốn sách cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam - ảnh 6

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại khu trưng bày sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phần thứ nhất: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, gồm 19 bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương; Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc; Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc… Với những lập luận đầy đủ sức thuyết phục, những dẫn chứng phong phú và sinh động, Tổng Bí thư đã lý giải cụ thể nội hàm của khái niệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phân tích vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng giải pháp để phát huy đầy đủ, toàn diện giá trị văn hóa.

Phần thứ hai: Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững, tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lĩnh vực văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của các cơ quan văn hóa. Với thực tiễn phong phú và tư duy lý luận sắc bén, sự am hiểu sâu sắc về đặc trưng của từng loại hình văn hóa, Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo toàn diện đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật (VHNT), giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ, báo chí xuất bản…

Phần thứ ba: Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống, tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nghiên cứu, học tập và triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Cuốn sách cũng tuyển chọn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; các buổi gặp văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam - ảnh 7
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các đại biểu tham quan triển lãm sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng với việc xuất bản sách giấy, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời xuất bản phiên bản điện tử của cuốn sách phục vụ cán bộ, Đảng viên và nhân dân, bạn đọc trong và ngoài nước trên trang https://sachquocgia.vn.

Cảm nhận về cuốn sách, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, cuốn sách là ấn phẩm có khối lượng nội dung lớn. Ấn phẩm chuyển tải thông điệp về một trong những vấn đề Tổng Bí thư đặc biệt tâm huyết, am hiểu sâu sắc.. Trong tác phẩm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hệ thống, khái quát những nội dung cơ bản, giá trị to lớn trong tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa; cũng như đường lối, quan điểm về khoa học, sáng tạo của Đảng ta về văn hóa. Đồng thời, với tầm cao trí tuệ, sự hiểu biết sâu rộng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sâu sắc thêm những nguyên lý căn cốt của văn hóa; khẳng định văn hóa là giá trị sáng tạo tinh hoa, hồn cốt, sinh khí, sức mạnh của dân tộc. Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển các lĩnh vực văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Những luận điểm được Tổng Bí thư đưa ra trong cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn đặc biệt sâu sắc, mang tính thuyết phục.

Với GS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, ông khẳng định cuốn sách đã một lần nữa chứng minh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó có VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức nước nhà. Cuốn sách giúp độc giả nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề lý luận, thực tiễn đã và đang đặt ra đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, VHNT Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra những vấn đề rất quan trọng như đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Từ đó, giúp văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

“Qua những trang sách quý lần này, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức nước nhà càng ý thức sâu sắc hơn vai trò của mình trong xã hội ngày nay. Đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức phải có khát vọng lớn lao, lý tưởng cao cả, hòa nhịp đập trái tim mình với nhịp đập trái tim toàn dân tộc để cho ra đời những tác phẩm có tư duy sâu sắc, tầm nhìn rộng lớn”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nêu.

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng những quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, có thể thấy văn hóa đang giữ vai trò rất quan trọng, đặc biệt là văn hóa chính trị. Văn hóa chính trị giúp các nhà lãnh đạo, quản lý… nhận thức rõ vấn đề phải đặt lương tri, nhân phẩm, danh dự của mình lên cao nhất; giúp rút ngắn khoảng cách với quần chúng nhân dân, tạo sự thấu hiểu, chia sẻ lẫn nhau và tăng tính hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Lan tỏa tinh thần của cuốn sách

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, Bộ TT&TT, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp. Việc tuyên truyền nội dung cuốn sách phải được tổ chức có chiều sâu và hiệu quả, góp phần tiếp tục tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức biên dịch và xuất bản cuốn sách bằng nhiều ngoại ngữ, phát hành rộng rãi đến các cơ quan đối ngoại trong và ngoài nước, góp phần phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam - ảnh 8

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng sách cho các đơn vị

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị, Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Hội Liên hiệp VHNT Trung ương và các hội thành viên tổ chức cho các đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước và cụ thể hóa trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Hệ thống giáo dục toàn quốc cần tập trung nghiên cứu, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về văn hóa trên cơ sở nội dung cuốn sách.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam - ảnh 9

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cùng với đó, các chi bộ đảng mở sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc, hiệu quả về nội dung cuốn sách. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình tổng kết lý luận và thực tiễn; xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới.

Thông qua buổi Lễ ra mắt cuốn sách, cùng với việc tuyên truyền, giới thiệu sách, ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách sẽ được lan tỏa, góp phần tạo những bước chuyển biến quan trọng, hiệu quả từ nhận thức đến hành động, góp phần vào thành tựu của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.