Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VHO - Chiều 21.6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ VHTTDL, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có bài phát biểu tại Lễ ra mắt sách. Văn Hoá điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng.

Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng  tại Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 1

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có bài phát biểu tại Lễ ra mắt sách. Ảnh: Đình Toán

Kính thưa đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương;

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Như chúng ta đã biết, ngay từ khi mới thành lập, trong đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực văn hóa. Bằng lý luận tiền phong dẫn đường, Đảng và Bác Hồ kính yêu đã xác định nhiệm vụ Văn hoá phải hướng dẫn quốc dân thực hiện Độc lập, Tự cường và Tự chủ”, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Trong dòng chảy của văn hóa Việt Nam sau 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhận thức về văn hóa, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Những nhận thức ấy được đúc rút trên cở sở kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc; trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, tiếp biến văn hoá kết hợp với sức mạnh và tinh thần thời đại; từ những giá trị vượt thời gian của Đề cương về văn hoá Việt Nam năm 1943, Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá con người; đến các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Bộ Chính trị đều nhấn mạnh Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; Văn hóa phải được đặt ngang hàng với Chính trị, Kinh tế. Đó có thể coi là các “Bản Tuyên ngôn”, “Kim chỉ nam” định hướng con đường vận động và phát triển của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý!

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước - nhà lãnh đạo với tầm cao trí tuệ, am tường sâu sắc về văn hoá và với tầm nhìn chiến lược, đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho văn hoá, là tác giả của cuốn sách: “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Cuốn sách có dung lượng dày hơn 900 trang, gồm ba phần với 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện quan trọng, các hình ảnh tư liệu quý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Bộ VHTTDL ý thức sâu sắc rằng Cuốn sách có giá trị vô cùng to lớn, bởi đây không chỉ là sản phẩm trí tuệ, tâm huyết của riêng Tổng Bí thư, mà quan trọng hơn là một công trình khoa học có tính chất hệ thống, tập hợp những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những phát biểu, bài viết của Người đứng đầu Đảng ta về bản chất và đặc trưng của văn hóa Việt Nam, về vai trò, sứ mệnh của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho phát triển - sự gắn kết của văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội; về giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống và cách mạng, về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới; ý nghĩa trung tâm của con người là chủ thể sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng của phát triển văn hoá; gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; qua đó góp phần quan trọng làm giàu thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý!

Được cầm trên tay Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn ngành Văn hoá hết sức vui mừng vì có thêm cuốn “Cẩm nang” cho công tác phát triển văn hoá, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm quán triệt sâu sắc, chuyển tải, cụ thể hoá những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư để những nội dung cốt lõi của cuốn sách được lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của đội ngũ những người làm công tác văn hoá, biến nhận thức thành hành động cụ thể; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đại văn hào M.Go-rơ-ki từng nói: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Đối với ngành Văn hoá- Cuốn sách thực sự là cuốn “Cẩm nang” về công tác xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ngành VHTTDL xin trân trọng biết ơn sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hoá. Cuốn sách ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!