Sóc Trăng:

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33

VĂN DŨNG - TRƯỜNG SƠN

VHO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (2014-2024). Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nghe và thảo luận báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 33.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở VHTTDL Trần Minh Lý đã trình bày giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa thời gian qua để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn tới.

Đây là những trăn trở không chỉ riêng của ngành mà còn của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 33 với mong muốn chấn hưng văn hóa, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, nhân dân và ngành Văn hóa của tỉnh trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33.

Bên cạnh đó, bà Hồ Thị Cẩm Đào cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Theo đó, sự phát triển văn hóa của tỉnh chưa có định hướng đồng bộ và mang tính dài hạn; nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nơi còn mang tính hình thức.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí ở cơ sở còn thiếu, yếu, kém hiệu quả; sự giảm sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, sở ban ngành đoàn thể quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” của Đảng; chú trọng xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 - ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

Cùng với đó, cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Sóc Trăng.

“Tập trung xây dựng văn hóa, con người Sóc Trăng phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, thể chất; chú trọng phát triển văn học, nghệ thuật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sóc Trăng, góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển”, bà Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh.

Dịp này, BTC Hội nghị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33.