Thông báo Thi tuyển viên chức năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Văn phòng Bộ VHTTDL

VHO - Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo Thi tuyển viên chức năm 2024.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VĂN PHÒNG BỘ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 96/TB-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO (lần 3)

Thi tuyển viên chức năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 3030/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Văn phòng Bộ, Văn phòng Bộ thông báo thi tuyển viên chức năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ THI TUYỂN

Tuyển dụng 03 chỉ tiêu vào các vị trí việc làm cụ thể như sau:

STT

Tổ tuyển dụng

Chỉ tiêu
tuyển dụng

Vị trí việc làm

1

Tổ Hành chính, Quản trị

02

- 01 Chuyên viên vị trí Quản trị sửa chữa: Thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống điện, nước tại Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 01 Chuyên viên vị trí Hành chính, văn thư: Thực hiện nhiệm vụ hành chính, văn thư tại Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

Tổ Tài vụ

01

01 Kế toán viên: Thực hiện nhiệm vụ kế toán tài sản, kế toán kho tại Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổng số

03

 

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN

1. Điều kiện chung

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng

2.1. Chuyên viên Quản trị sửa chữa: 01 Chuyên viên Quản trị sửa chữa thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống điện, nước tại Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện, Kỹ thuật cấp thoát nước.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự).

2.2. Chuyên viên Hành chính, văn thư: 01 Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ hành chính, văn thư tại Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng, Kinh doanh (Quản trị).

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự).

2.3. Kế toán viên: 01 Kế toán viên thực hiện nhiệm vụ kế toán tài sản, kế toán kho tại Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự).

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (mẫu đính kèm).

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Từ ngày 23/02/2024 đến hết ngày 23/3/2024 (Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).

3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Địa chỉ: Số 51, Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.943.8231, số máy nhánh 194.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung: Thi trắc nghiệm trên máy tính (nội dung thi trắc nghiệm không có phần tin học).

1.1. Nội dung thi gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ: Tiếng Anh 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Hình thức thi: Phỏng vấn.

2.2. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2.3. Thời gian thi: 30 phút.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

- Thời gian sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh.

- Địa điểm thi: Tại Hà Nội.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo VP Bộ (để báo cáo);

- Báo Văn hóa (để đăng tin);

- Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL (để đăng tin);

- Trung tâm Dịch vụ VHTTDL;
- Lưu: VT, HC, CT.15.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Danh Hoàng Việt

 

Xem: [EasyDNNnewsDocument|347]

Ý kiến bạn đọc