Thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

VHO- Sáng 26.10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và chứng kiến lễ ký kết.

Thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích - Anh 1

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL và ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết Bản thỏa thuận

Tại lễ ký kết, 2 bên cùng thống nhất thỏa thuận hợp tác với 7 nội dung, gồm có: Thứ nhất,  Bưu điện Việt Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng quy trình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định nghiệp vụ của hai bên.

 Thứ hai,kết nối mạng thông tin giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với hệ thống thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp trong việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm an toàn, thông suốt, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giải quyết TTHC.

Thứ ba, hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác truyền thông để tổ chức, cá nhân biết, sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

 Thứ tư, căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, hai bên phối hợp rà soát các địa điểm của Bưu điện để nghiên cứu đặt bộ phận một cửa phục vụ cá nhân, tổ chức.

Thứ năm, chuyển phát các công văn, tài liệu… từ các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Thứ sáu, phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền, quảng bá cho người dân các chủ trương, đường lối, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên cơ sở khai thác thế mạnh về mạng lưới, kinh nghiệm phục vụ và các lợi thế khác của Bưu điện Việt Nam.

Thứ bảy, ưu tiên sử dụng các lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành và kinh doanh; phối hợp cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới hệ thống khách hàng và các đối tác khác của mỗi Bên.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp triển khai có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC.

Các bên hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và quy định của pháp luật; mỗi bên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho bên kia trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung trong Bản Thỏa thuận hợp tác này; các bên thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Bản Thỏa thuận hợp tác này. Đồng thời, hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và nội dung Bản Thỏa thuận hợp tác; chịu trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến công việc và hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.

 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận, thống nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện, có thể sửa đổi, bổ sung các nội dung đã thỏa thuận cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Mọi sửa đổi, bổ sung Bản Thỏa thuận hợp tác này chỉ có giá trị thực hiện khi được hai Bên chấp thuận và lập thành phụ lục, có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của hai Bên. Đối với các nội dung khác không đề cập tại Bản Thỏa thuận hợp tác này thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

 Quách Nga; ảnh: Trần Huấn

 

 

 

Ý kiến bạn đọc