Ra mắt sách Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam

VHO - Nhằm cung cấp thêm thông tin về những giá trị và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng như cách thức gìn giữ và phát huy những giá trị độc đáo của loại hình tín ngưỡng này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam do GS.TS Tạ Ngọc Tấn và PGS.TS Vũ Trọng Lâm đồng chủ biên.

Ra mắt sách Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam - Anh 1

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam khẳng định giá trị trường tồn của tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ là dạng thức độc đáo trong tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên của người Việt Nam từ xa xưa mà còn là biểu tượng văn hóa thiêng liêng của lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, được phát triển, nâng cao thành chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn Việt Nam.

Xuyên suốt dòng chảy của lịch sử dân tộc, tín ngưỡng này giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Chính vì những giá trị đó, ngày 6-12-2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

GS Tạ Ngọc Tấn chia sẻ, trên thế giới có nhiều tộc người, nhiều quốc gia thờ cúng Tổ tiên ở các mức độ và dạng thức khác nhau, nhưng thờ cúng Hùng Vương dưới dạng thờ Quốc Tổ thì chỉ có ở người Việt và ở Việt Nam... Thời đại Hùng Vương và việc thờ cúng Hùng Vương đã có từ xa xưa trong lịch sử, mặc dù sử sách chép lại nguồn gốc của các Vua Hùng có nhuốm màu thần thoại.

Cuốn sách Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản gồm hai phần: Lịch sử và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam; Bảo tồn và phát huy giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hiện nay.

Nội dung các bài viết trong mỗi phần đi sâu trình bày, phân tích, nhận định và làm sáng tỏ lịch sử hình thành và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam thông qua kho tàng di sản Hán Nôm, các văn bản thư tịch cổ và kết quả nghiên cứu của ngành khảo cổ học; sự tồn tại của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức người Việt và các tộc người thiểu số trên nhiều vùng, miền của Tổ quốc và của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, khẳng định vai trò của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với việc hình thành bản sắc văn hóa, xây dựng con người Việt Nam và trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đặt trọng tâm vào vấn đề tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với tư cách một Di sản văn hóa thế giới, những biến đổi trong Lễ hội Đền Hùng ở Việt Nam, việc khai thác di tích và Lễ hội Đền Hùng trong hoạt động du lịch bền vững hiện nay và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và bảo tồn di sản văn hóa nhân loại.

Khẳng định giá trị trường tồn của tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, điển hình tiêu biểu là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng như tiếp tục bảo tồn, duy trì và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa của loại hình tín ngưỡng này với thái độ tôn kính, hành động thiết thực là góp phần giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để “văn hóa còn, thì dân tộc còn”.

Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, các Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương luôn được Nhân dân cả nước thành kính tôn thờ. Hàng năm, người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đều hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10.3 âm lịch) và Lễ hội Đền Hùng - một dạng thức cụ thể sinh động nhất của tín ngưỡng này...

QUANG ANH

Ý kiến bạn đọc