Đã có hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật lĩnh vực báo chí

TÙNG QUANG

VHO - Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí. Thông tư có hiệu lực từ 1.8.2024.

Đã có hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật lĩnh vực báo chí - ảnh 1

Việc ban hành Thông tư nhằm khắc phục một số vướng mắc, khó khăn, lúng túng của các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí

Việc ban hành Thông tư trên đúng vào dịp Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam có ý nghĩa lớn, bởi đây là căn cứ pháp lý quan trọng, giúp các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí khắc phục một số vướng mắc, khó khăn, lúng túng trong việc xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật. Cung cấp cơ sở lý luận, phương pháp, trình tự thống nhất trong việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật cho dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

Đồng thời, đây cũng là sự đổi mới về cách làm trong công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí, gắn với thị trường, thực tế hoạt động của các đơn vị báo chí, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đơn vị báo chí triển khai thực hiện chính sách của nhà nước về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường điều kiện nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cùng với đó làm cơ sở cho các bộ, ngành và địa phương, cơ quan báo chí xây dựng định mức và phương án giá theo trách nhiệm quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10.4.2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

Thông tư cũng quy định về nguyên tắc chung, phương pháp xây dựng, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Chính phủ; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế-kỹ thuật khi có thay đổi về quy trình công nghệ, hoặc đưa vào áp dụng kỹ thuật sản xuất mới...

Theo Thông tư, cơ quan chủ quản xem xét quyết định giao nhiệm vụ cho cơ quan báo chí tổ chức xây dựng định mức; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tự quyết định việc tổ chức xây dựng định mức.

Khi định mức kinh tế - kỹ thuật được hoàn thành, bộ phận xây dựng định mức báo cáo người đứng đầu cơ quan báo chí kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để tổ chức thẩm định trước khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định ban hành.

Việc quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí sử dụng ngân sách nhà nước cho các cơ quan báo chí được thực hiện theo quy định. Trong đó, các cơ quan báo chí trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định ban hành.

Các cơ quan báo chí là cơ quan thuộc Chính phủ quyết định ban hành theo thẩm quyền.

Các cơ quan báo chí trực thuộc UBND các tỉnh, thành phố báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định ban hành.

Các cơ quan báo chí ở địa phương trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở địa phương báo cáo cơ quan chủ quản và gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định ban hành.