Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch"

THỂ LỆ

GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH” LẦN THỨ NHẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Trưởng Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” lần thứ nhất)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên Giải

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” lần thứ nhất (sau đây gọi tắt là Giải) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức để lựa chọn, trao giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc  viết về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng, phát sóng trong thời gian quy định; trao giải cho cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm tham dự đạt giải.

Điều 2. Mục đích và ý nghĩa

Giải nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

Thông qua Giải nhằm thông tin, giới thiệu những kết quả, thành tựu của công tác văn hoá, thể thao và du lịch. Đồng thời, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch; cổ vũ, động viên cán bộ trong toàn Ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch.

Tạo điều kiện để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu Giải, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng Giám khảo, cách thức, kinh phí tổ chức Giải.

2. Tác giả là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài có tác phẩm báo chí viết về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan báo chí được cấp phép (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, báo ảnh) trong thời gian quy định.

3. Tác giả là người nước ngoài có tác phẩm báo chí (viết bằng tiếng Việt) phù hợp với quy định của thể lệ Giải có quyền gửi bài tham dự Giải.

Điều 4. Nội dung các tác phẩm dự thi

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh về người thật, việc thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội… với một trong các nội dung trọng tâm:

- Việc triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp; vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Thực trạng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và giải pháp hoàn thiện. 

- Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động  phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình từ Trung ương đến địa phương.

- Những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người như: Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Hướng đến 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam; Định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng là xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người gắn với việc phát huy, gìn giữ hệ giá trị gia đình.

- Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa trong dư luận và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch được đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Sử dụng tác phẩm dự Giải

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm để phục vụ công tác tuyên truyền. Tác phẩm đạt giải và tác phẩm dự Giải không trả lại tác giả.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

- Tác phẩm báo chí đạt giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan, Ban Tổ chức sẽ thu hồi Giải, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự Giải tối đa không quá 05 tác phẩm. Mỗi tác phẩm báo chí được đăng, phát không quá 05 kỳ.

2. Tác giả có tác phẩm dự Giải không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc không trong quá trình xem xét kỷ luật hoặc đang bị cơ quan điều tra về các sai phạm có liên quan.

3. Thành viên và người thân (cha,mẹ,vợ/chồng,anh,chị,em ruột) của Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc không được đăng ký tác phẩm tham dự Giải.

Điều 7. Tiêu chí xét trao giải

1. Đối với tác phẩm

1.1. Tiêu chí chung

a. Tác phẩm dự Giải  được thể hiện bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) được đăng, phát sóng trên các loại hình báo chí, đáp ứng các quy định của Thể lệ. 

b. Tác phẩm dự Giải phải bảo đảm tính chân thực, người thật, việc thật, sự kiện thật có tính chính xác, khách quan. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác đổi mới, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

c. Thể loại báo chí được xét trao Giải

Là các tác phẩm báo chí thuộc bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình toạ đàm (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp)... tuyên truyền về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, báo ảnh kể từ ngày 15.6.2022 đến hết ngày 15.6.2023.

d. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ, công bố ở các thời điểm khác nhau, không có tên loạt bài. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tiểu phẩm, truyện ngắn, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

e. Tác phẩm tham dự phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền. 

h. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi ở địa phương vẫn được quyền dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải thưởng. Các tác phẩm đã đoạt giải ở các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế không thuộc đối tượng tham dự Giải.

1.2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí

a) Đối với tác phẩm báo in

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về cùng một sự kiện, vấn đề, đề tài và thực hiện cùng một thể loại báo chí.

- Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau, không có tên loạt bài. 

b) Đối với tác phẩm báo điện tử

Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng một tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về cùng một sự kiện, cùng một đề tài thực hiện riêng cho báo điện tử, thể hiện được đặc trưng của báo điện tử về thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh...

c) Đối với tác phẩm phát thanh

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 5 chương trình, mỗi chương trình không quá 90 phút) về cùng một chủ đề. 

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói, âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc đảm bảo chất lượng, hấp dẫn.

d) Đối với tác phẩm báo hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 5 chương trình, mỗi chương trình không quá 90 phút) về cùng một chủ đề. 

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình, kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn.

e) Đối với tác phẩm báo ảnh

- Tác phẩm báo ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh được thể hiện bằng hình ảnh màu hoặc ảnh đen trắng.

- Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Mỗi ảnh cần kèm theo chú thích rõ ràng, thời gian chụp, địa điểm chụp, tên tác giả, chức danh, đơn vị.

- Không chấp nhận ảnh được xử lý kỹ thuật làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc.

Những tác phẩm bị coi là phạm quy (không được xét chọn) là tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên.

2. Đối với cơ quan báo chí 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức được trao Giải phải đạt các tiêu chí sau:

- Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

- Là cơ quan, đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự đạt Giải, đạt kết quả cao.

Điều 8. Cơ cấu và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu Giải

Giải được trao cho các tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình báo chí, với số lượng:

- Giải tập thể: 03 Giải đồng hạng cho 03 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự Giải, đạt kết quả cao.

- Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì; 05 giải Ba ; 10 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí.

2. Giá trị Giải

a) Giải cá nhân

- Giải Nhất: 25.000.000đ

- Giải Nhì: 15.000.000đ

- Giải Ba: 10.000.000đ

- Giải khuyến khích: 5.000.000đ

b) Giải tập thể: 15.000.000đ

3. Hình thức khen thưởng

- Đối với tác giả, tác phẩm đạt giải: Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng.

- Đối với tập thể cơ quan báo chí tiêu biểu, xuất sắc: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng.

Điều 9. Ban Tổ chức

1. Ban Tổ chức do Bộ trưởng Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch quyết định thành lập, có trách nhiệm ban hành Kế hoạch tổ chức, thành lập Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc, ban hành quy chế chấm Giải và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải.

2. Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong quá trình hoạt động.

3. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền.

Điều 10. Cơ quan thường trực Giải

Cơ quan thường trực Giải là Báo Văn hoá. Cơ quan thường trực có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biển, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Đầu mối nhận các tác phẩm báo chí do các tác giả gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm và tập thể đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

3. Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc.

4. Phối  hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ Phát động Giải, Lễ Tổng kết và trao Giải.

Điều 11. Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo do trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm Giải. Thành viên Hội đồng Giám khảo gồm đại diện: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo có uy tín).

1. Hội đồng Giám khảo gồm Hội đồng Chung khảo và Hội đồng Sơ khảo do Trưởng Ban Tổ chức ra quyết định thành lập.

2. Giúp việc cho Hội đồng Giám khảo có Tổ Thư ký giúp việc.

Điều 12. Quy trình xét, công bố và trao giải

1. Sơ khảo

Các tác phẩm tham dự sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá, lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu đưa vào vòng chung khảo.

2. Chung khảo

Dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo sẽ đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Giải  quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao giải không nhất thiết phải đủ số lượng các giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí và không nhất thiết phải đủ số lượng các giải theo cơ cấu Giải.

3. Thời gian xét, công bố và trao giải

- Tổ chức chấm sơ khảo: Từ ngày 05 - 20 tháng 7 năm 2023 chọn các tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo.

- Tổ chức chấm chung khảo: Từ ngày 21 - 31 tháng 7 năm 2023 chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất để trình Ban Tổ chức trao Giải.

- Lễ Tổng kết và trao Giải được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Thành lập Ngành Văn hóa (28.8.2023).

Điều 13. Hồ sơ dự Giải

1. Về tác giả

- Thông tin về tác giả gồm: Họ và tên, bút danh (nếu có), địa chỉ hiện tại hoặc đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail. 

- Thông tin nhóm tác giả: Phải ghi tên từng tác giả, nếu sử dụng bút danh phải ghi rõ tên thật (trong hồ sơ) và các thông tin về địa chỉ hoặc đơn vị công tác, số điện thoại, Email.

2. Về tác phẩm

Mỗi tác phẩm dự giải phải sao, chụp làm 02 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài cụ thể, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm giới thiệu khái quát về tác phẩm (loại hình, thể loại, nội dung chính, nêu bật tính phát hiện, sức lan toả, hấp dẫn, hiệu quả xã hội... của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

Đối với tác phẩm báo in: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt.

Đối với tác phẩm báo điện tử: In giấy khổ A4 (kèm đường link tác phẩm).

Đối với tác phẩm báo nói: Ghi USB/ổ cứng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tác phẩm tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Trên bản ghi, cần ghi rõ thông tin tác giả, tác phẩm.

Đối với tác phẩm báo hình: Ghi USB/ổ cứng, kèm theo bản thuyết minh. Nếu là tác phẩm truyền hình tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Trên bản ghi, cần ghi rõ thông tin tác giả, tác phẩm.

Đối với tác phẩm báo ảnh: Là bản in chính hoặc sao, chụp từ báo in, báo điện tử nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Mỗi ảnh cần kèm theo phụ đề, nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt.

Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (không được xét chọn).

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a.Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” lần thứ nhất có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi qua đường bưu điện về cơ quan Thường trực Giải đến hết ngày 30.6.2023 (theo dấu bưu điện).

b. Địa chỉ nhận tác phẩm: Báo Văn hoá, 124 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.38220036 (máy lẻ 110; 111).

Đối với Hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham gia Giải Báo chí toàn quốc “ Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” lần thứ nhất. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 14. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan thường trực Giải.

2. Cơ quan thường trực có trách nhiệm tổng hợp đơn khiếu nại, tố cáo, báo cáo Ban Tổ chức xem xét giải quyết. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng (đơn nặc danh) hoặc mạo danh.

3. Tác phẩm báo chí tham dự Giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật./.

 

Ý kiến bạn đọc