Bộ VHTTDL: Ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

ĐÀO ANH

VHO - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1478/QĐ-BVHTTDL ngày 4.6.2024 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 1.11.2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Bộ VHTTDL: Ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình  - ảnh 1

Để Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đi vào đời sống cần sự chung tay của nhiều bộ, ban ngành, các tổ chức đoàn thể trong xã hội 

Theo Quyết định, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 1.11.2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL với các cơ quan, đơn vị tổ chức ngoài Bộ VHTTDL trong việc triển khai thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành VHTTDL trong việc thi hành Luật.

Kế hoạch nêu rõ các nội dung cụ thể. Theo đó, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL do cơ quan chủ trì là Công đoàn Bộ VHTTDL. Cơ quan phối hợp: Vụ Gia đình và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL. Chương trình được thực hiện dưới các hình thức cả trực tiếp và trực tuyến, thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo.

Về tổ chức tuyên truyền Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP tại trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sẽ do Vụ gia đình là cơ quan chủ trì. Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Thời gian thực hiện: Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) hàng năm.

Về tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình và trên mạng xã hội sẽ do Vụ Gia đình là cơ quản chủ trì, cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương. Thời gian thực hiện hàng năm. 

Ngoài ra Vụ Gia đình cũng chủ các thực hiện triển khai các nội dung: Biên soạn tài liệu mẫu về phòng, chống bạo lực gia đình; Phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên, tư vấn viên về phòng, chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho người làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng tài liệu hướng dẫn tư vấn tâm lý, kỹ năng và tài liệu trợ giúp pháp lý để ứng phó với bạo lực gia đình; Triển khai tài liệu hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, giáo dục; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình, tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

Kế hoạch cũng nêu rõ Vụ Gia đình phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ VHTTDL, các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiệnxây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình (Thời gian trước ngày 15.10.2024); Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình (Thời gian trước tháng 10 .2024) đề trình Chính phủ

Kế hoạch cũng nêu rõ các nội dung và đơn vị thực hiện : Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, văn bản quản lý điều hành liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác gia đình các cấp; Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP.

Quyết định ban hành Kế hoạch cũng nêu rõ Vụ Gia đình có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Kế hoạch này.