Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao trong người cao tuổi và thanh niên

VHO- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị về việc ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Hội Người cao tuổi tỉnh và Tỉnh đoàn Kiên Giang.

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao trong người cao tuổi và thanh niên - Anh 1

Sở Văn hóa và Thể thao và Tỉnh đoàn Kiên Giang ký kết chương trình phối hợp

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2022 - 2026. Chương trình ký kết nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong gia đình và xã hội; tăng cường giáo dục về hệ giá trị gia đình trong tình hình mới; hỗ trợ NCT tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn tỉnh; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của NCT trong việc giáo dục văn hóa ứng xử và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tại chương trình, hai bên đã thống nhất ký kết nội dung phối hợp từ nay đến năm 2026. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy định về hỗ trợ NCT tham gia các hoạt động về văn hóa, thể thao và gia đình. Tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng về vị trí, vai trò đóng góp của NCT trong việc giáo dục hệ giá trị gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong gia đình. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí và sáng tác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội thi văn nghệ - thể thao NCT các cấp trong tỉnh hằng năm và tuyển chọn các tiết mục văn nghệ, các đội thể dục, thể thao đi tham dự hội thi khu vực và toàn quốc…

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang cũng đã tổ chức Hội nghị về việc ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Tỉnh đoàn, giai đoạn 2023 - 2026.  Việc ký kết chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Tỉnh đoàn Kiên Giang trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và công tác thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi có cơ hội được tiếp cận, tham gia xây dựng và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động thể dục thể thao, giải trí, … ngày một sâu rộng, an toàn, lành mạnh, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ phát triển toàn diện; khơi dậy trong thanh thiếu nhi truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc