Chính sách dân tộc đạt nhiều kết quả quan trọng

THANH BÌNH

VHO - Chiều 8.7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chính sách dân tộc đạt nhiều kết quả quan trọng - ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nêu rõ, Hội nghị sẽ đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi 6 tháng đầu năm 2024, làm rõ những điểm nổi bật, đạt được trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, sẽ bàn và thống nhất các nhiệm vụ, trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong việc tham mưu thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên phạm vi toàn quốc 6 tháng cuối năm 2024, tạo tiền đề để xây dựng kế hoạch Nhà nước tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2025.

Trình bày Báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, trọng tâm nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị các cấp quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện, tạo động lực quan trọng trong triển khai các chính sách dân tộc, tại điều kiện cho đồng bào các DTTS nỗ lực vươn lên.

Từ đầu năm đến nay, công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Dân tộc đã phối hợp chặt chẽ với các các bộ, ngành, địa phương  tạo đồng thuận cao trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn từ năm 2021 - 2025, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS  và miền  núi; hoàn thiện các đề án cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra, với khối lượng công việc lớn, hoàn thành có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ.

Chính sách dân tộc đạt nhiều kết quả quan trọng - ảnh 2

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu

Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được tăng cường; hợp tác quốc tế về công tác dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh. Việc kiện toàn, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, năng lực đội ngũ cán bộ từng bước được chú trọng, nâng lên.

Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác  chính sách dân tộc 6 tháng cuối năm 2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Ủy ban Dân tộc tiếp tục tập trung triển khai các Chương trình hành động, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30.10.2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18.11.2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTT và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28.1.2022 của Chính phủ và Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30.12.2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2023, tầm nhìn đến 2045; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS và miền  núi.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS  và miền  núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường, nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết; đồng thời, tập trung xây dựng, hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024.

Chính sách dân tộc đạt nhiều kết quả quan trọng - ảnh 3

Các đại biểu dự Hội nghị

Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các chương trình, chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền  núi giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục tập trung rà soát thể chế, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, xử lý tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình  Mục tiêu quốc gia DTTS và miền  núi.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp, hình thức thi đua giữa các đơn vị trong từng cụm, khối và giữa các cụm, khối thi đua của Uỷ ban Dân tộc. Đây là lần đầu tiên Uỷ ban Dân tộc tổ chức thành lập 6 Cụm thi đua gồm: Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 4 Khối thi đua gồm các vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc, nhằm phát động phong trào thi đua, tăng cường tình đoàn kết, phổ biến những cách làm hay, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.