Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng

TÙNG QUANG; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - “Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng, định hướng, thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước".

Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng - ảnh 1

Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW

Đó là phát biểu kết luận và chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức sáng qua 9.7 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ, văn hóa từ chức

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại các điểm cầu Bộ VHTTDL gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, dự Hội nghị có Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh;  lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Bộ.

Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng - ảnh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, việc ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về "Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới" là sự khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng - ảnh 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định

"Điều quan trọng, cốt lõi là phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định, thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng một cách tự giác, thường xuyên như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng, định hướng, thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Để Quy định số 144-QĐ/TW triển khai hiệu quả trong thực tế, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị mỗi Cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định. Chú trọng vai trò, trách nhiệm của Chi bộ, Chi ủy, nhất là người đứng đầu Cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định, đề cao vai trò nêu gương, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, sơ kết, tổng kết; đặc biệt đề cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân; chú trọng dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng - ảnh 4

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa" theo chuẩn mực đạo đức cách mạng, làm tròn bổn phận và trách nhiệm, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng. Cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ, văn hóa từ chức, để việc "có lên, có xuống, có vào, có ra" trở thành văn hóa trong Đảng, việc làm bình thường trong công tác cán bộ của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan báo chí cần nắm chắc, tuân thủ nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân thấy rõ quyết tâm của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Cấp ủy

Việc triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW về "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị các Cấp ủy cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị, đề nghị các Cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nội dung.

Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng - ảnh 5

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu dự Hội nghị tại Hội trường Diên Hồng

Căn cứ chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm từng địa phương, cơ quan đơn vị các cấp, tổ chức cần lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình, đảm bảo cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, từ Trung ương tới cơ sở.

Lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện trình đại hội, tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện đại hội cấp mình và cấp trên…

Đối với công tác nhân sự và bầu Cấp ủy, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các Cấp ủy, tổ chức Đảng cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng Chỉ thị 35-CT/TW và các phụ lục, thực hiện hết sức chặt chẽ, trong đó cần lưu ý công tác nhân sự đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Cấp ủy Đảng; đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Quá trình thực hiện cần làm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử Cấp ủy các cấp. Công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng; trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn.

Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng - ảnh 6

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ và các đại biểu dự tại điểm cầu trực tuyến của Bộ VHTTDL tại Hà Nội

"Yêu cầu cao nhất là chúng ta làm chặt chẽ, nguyên tắc, đúng quy trình nhưng mà phải lựa chọn đúng người, trúng người, trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện. Điều này rất quan trọng", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh và nêu rõ: Những người được giới thiệu vào Cấp ủy khóa mới phải là những người có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống gương mẫu, trong sáng, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Cấp ủy, đặc biệt là giữ các cương vị chủ chốt.

Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng - ảnh 7

Các đại biểu dự điểm cầu trực tuyến tại Bộ VHTTDL

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết luận giải quyết những tồn đọng bức xúc trong dư luận, cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Đảng. Đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ; xây đi đôi với chống.

Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng - ảnh 8

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tinh thần cách mạng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW sẽ được thực hiện nghiêm túc, thắng lợi; góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra; chuẩn bị thật tốt văn kiện và nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quyết tâm hoàn thành mục tiêu: “Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; “Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc