Quảng Nam:

Xin ý kiến 3 Bộ về Đề án bảo tồn và phát huy giá trị DSVH thế giới Hội An

KHÁNH CHI

VHO - Ngày 12.6, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 4277/UBND-KGVX kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng có ý kiến về Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Theo công văn, thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TTg (ngày 15.1.2024) của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo UBND thành phố Hội An chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới thế giới Đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Xin ý kiến 3 Bộ về Đề án bảo tồn và phát huy giá trị DSVH thế giới Hội An - ảnh 1

Quảng Nam xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị DSVH thế giới Đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Đề án được Bộ VHTTDL góp ý tại Công văn số 1855/BVHTTDL-DSVH (ngày 3.5.2024) và đã được UBND tỉnh Quảng Nam tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án.

Để hoàn thiện thêm hồ sơ và có cơ sở triển khai thực hiện, theo đề nghị của Bộ VHTTDL tại công văn nêu trên; UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng có ý kiến về Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới thế giới đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Xin ý kiến 3 Bộ về Đề án bảo tồn và phát huy giá trị DSVH thế giới Hội An - ảnh 2

Đề án hướng đến phát huy giá trị nổi trội đặc thù của khu phố cổ là một “Bảo tàng sống” trong hoạt động du lịch

Như Văn Hóa đã thông tin, tháng 3.2024, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn kính gửi Bộ VHTTDL về việc đề nghị xem xét thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị

Di sản văn hóa thế giới  thế giới đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Đề án xác định quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị DSVH thế giới Đô thị cổ Hội An theo đúng nguyên tắc bảo tồn tính chân xác; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa, bảo tồn và phát triển, theo phương châm “bảo tồn để phát triển” và “phát triển để bảo tồn”.

Trong đó nhấn mạnh phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy hiệu quả giá trị nổi trội đặc thù của khu phố cổ là một “Bảo tàng sống” trong hoạt động du lịch, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tổ chức tốt hoạt động tham quan; cải tiến phương thức kiểm soát, bán vé; nâng cao chất lượng thuyết minh. Chú trọng lan tỏa hoạt động du lịch đến các làng quê, làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, chuyển tải tốt giá trị văn hóa đến du khách. Hoàn thiện hệ thống thông tin di sản tại di tích, điểm tham quan.

Mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành các chỉ tiêu như: 100% di tích đã được xếp hạng xuống cấp được trùng tu, tôn tạo; 100% DSVH phi vật thể và di sản tư liệu có giá trị được nhận diện, kiểm kê, quản lý bằng hồ sơ khoa học và bảo tồn, phát huy giá trị; 100% di tích đã xếp hạng, nằm trong danh mục bảo vệ có phương án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị.

Mục tiêu định hướng đến năm 2035 bảo tồn nguyên vẹn tính toàn vẹn, tính chân xác, giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới thế giới đô thị cổ Hội An. Hoàn thiện quy hoạch không gian và đưa vào mở rộng khoanh vùng bảo vệ của Di sản thế giới thế giới đô thị cổ Hội An;....

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc