Xây dựng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, con người Lai Châu

LÂM DUNG

VHO - “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu” là chủ đề Hội thảo khoa học do UBND tỉnh Lai Châu phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu tổ chức chiều 24.5.

Xây dựng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, con người Lai Châu - ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Mạnh Hà phát biểu tại Hội thảo

Dự Hội thảo có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục;

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải; Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Tiến Tăng. Dự hội thảo còn có lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc…

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Đức Dục  cho biết, bám sát nội dung, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9.6.2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ đều xác định nhiệm vụ tập trung xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong đó, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định nhiệm vụ: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định “Bảo tồn, phát huy bản sắc tốt đẹp của các dân tộc để xây dựng con người phát triển toàn diện”, tập trung xây dựng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, chú trọng xây dựng con người Lai Châu để yếu tố văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để văn hóa, con người Lai Châu thực sự là nền tảng, là mục tiêu, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

Với sự nỗ lực quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, 10 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương của Lai Châu đạt được những thành tựu đáng phấn khởi, sức mạnh mềm của văn hóa ngày càng được phát huy, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Mạnh Hà  khẳng định, trong những năm qua, Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về văn hóa, con người; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu và đã đạt được một số kết quả bước đầu; nổi bật là: con người Lai Châu được quan tâm phát triển, nâng cao về thể lực, tầm vóc, giáo dục thể chất gắn với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, có lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có nhân cách tốt đẹp, có tri thức, trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng và đất nước.

Môi trường văn hóa lành mạnh được xây dựng từ gia đình, cộng đồng đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh gắn liền với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; là sức mạnh nội sinh quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu. Sau 20 năm chia tách, những giá trị đó đã trở thành động lực to lớn đưa Lai Châu từ một tỉnh nghèo, kém phát triển vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Xây dựng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, con người Lai Châu - ảnh 2

Toàn cảnh Hội thảo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu mong muốn các đại biểu, các nhà khoa học tập trung đánh giá, làm rõ hơn những cơ sở lý luận và thực tiễn, kết quả và những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và việc phát triển, văn hóa con người Lai Châu nói riêng; đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu; bổ sung những tầm nhìn mới, góc nhìn mới, hiểu biết mới về giá trị văn hóa, con người Lai Châu, từ đó chuyển hóa thành mục tiêu, tầm nhìn dài hạn để Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai thực hiện.

Hội thảo với 16 bài tham luận góp phần khẳng định và làm sâu sắc hơn tính đúng đắn, nhân văn trong các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả việc triển khai Nghị quyết của Tỉnh trong 10 năm qua, từ đó tạo tiền đề tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục ban hành những chủ trương về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Lai Châu trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận xung quanh các nội dung như: Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Lai Châu định hướng đến năm 2030; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh; kết quả đạt được và vấn đề đặt ra để xây dựng môi trường văn hóa trong trường học, góp phần quan trọng trong giáo dục nhân cách học sinh; kinh nghiệm và giải pháp trong xây dựng nếp sống văn hóa mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; kết quả và những vấn đề đặt ra trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ở các địa phương như Tân Uyên, Than Uyên và ở một số cơ quan, đơn vị khác…

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải  đề nghị Ban Tổ chức hội thảo tiếp thu những ý kiến thảo luận để bổ sung, biên tập kỷ yếu hội thảo làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống chính trị. Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ nội dung, kết quả hội thảo nghiên cứu, báo cáo đề xuất tham mưu Tỉnh uỷ đề ra chủ trương, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh trong thời gian tới.