Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch báo chí, xuất bản trước ngày 30.6.2024

TÙNG QUANG

VHO - Sáng 19.6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch báo chí, xuất bản trước ngày 30.6.2024 - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Hải Minh

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí chủ chốt ở Trung ương, TP. Hà Nội và TP.HCM.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, hệ thống thông tin nước ta bao gồm báo chí (báo, tạp chí in; báo, tạp chí điện tử); phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử; xuất bản (xuất bản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử), in, phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở. Đây là thành phần quan trọng trong hệ thống chính trị - kinh tế - xã hội, là công cụ điều hành, quản lý, chỉ đạo của quốc gia, là nguồn cung cấp tri thức mọi mặt cho công chúng, là phương tiện hữu hiệu để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa các quốc gia, dân tộc.

Những năm qua, mạng lưới thông tin ở nước ta không ngừng được phát triển và hiện đại hóa, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản... được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân… Các cơ quan thông tin đã chủ động trong việc đa dạng hóa các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, thực hiện liên kết, xã hội hóa theo quy định pháp luật để tăng nguồn thu đầu tư cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, hệ thống thông tin còn có nhiều hạn chế cần được khắc phục để tiếp tục khẳng định vai trò của công tác thông tin. Trong đó có vấn đề cơ sở vật chất kỹ thuật chưa được đổi mới đồng bộ, kinh phí đầu tư chưa tương xứng với yêu cầu của sự phát triển. Các cơ quan thông tin thích ứng chậm với xu hướng công nghệ thông tin hiện đại. Cơ chế, chính sách đối với hoạt động thông tin đã từng bước được hoàn thiện, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cấu đặt ra nhằm tạo điều kiện cho hệ thống thông tin phát triển, như: chính sách về thuế, phí, hỗ trợ, đặt hàng; tiêu chí xác định hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, cơ chế, chính sách đồng bộ cho từng loại hình nhà xuất bản...

Trong bối cảnh tác động của toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu hướng chuyển đổi số, đặt hệ thống thông tin của Việt Nam trước nhiều thách thức cần phải điều chỉnh phù hợp để phát triển đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, đến nay chưa có một quy hoạch cấp quốc gia điều chỉnh tổng thể tất cả các lĩnh vực nói trên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý theo tình hình mới mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Với vai trò đặc biệt quan trọng cả về chính trị, tư tường - văn hóa, kinh tế và góp phần quyết định cho việc ổn định chính trị, phát triển đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, để thực hiện Luật Quy hoạch, để phát triển và quản lý hệ thống thông tin, vì thế, việc xây dựng Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hết sức cần thiết.

Đây là quy hoạch ngành quốc gia do Bộ TT&TT tạo lập theo quy định của Luật Quy hoạch. Đối tượng của quy hoạch gồm: Báo chí, thông tin điện tử; phát thanh; truyền hình; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; xuất bản-in-phát hành. Đây là công cụ để điều hành, quản lý, chỉ đạo quốc gia, là nguồn cung cấp tri thức mọi mặt cho công chúng, là phương tiện hữu hiệu để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa các quốc gia, dân tộc.

 
Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch báo chí, xuất bản trước ngày 30.6.2024 - ảnh 2

Mục tiêu của Quy hoạch là tổ chức, sắp xếp hợp lý, tinh gọn mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và cơ sở xuất bản để phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin, văn hóa của nhân dân.

Thực hiện thành công chuyển đổi số, đổi mới mô hình quản lý, cách thức tổ chức, vận hành; đa dạng hoá phương thức cung cấp nội dung và hoạt động sản xuất kinh doanh trên đa nền tảng, đa phương tiện, lấy người dân làm trung tâm.

Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin; bắt kịp xu thế thông tin, truyền thông của thế giới, góp phần nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh Việt Nam.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh dự thảo Quy hoạch phải làm rõ ba vấn đề: Tầm quan trọng của đối tượng được quy hoạch; mục tiêu, định hướng phát triển trong tương lai; giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra.

Nhận định đây là nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm, Phó Thủ tướng giao cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch theo nguyên tắc phải bảo đảm thực chất, có tính mở và khả thi trong thực hiện nhưng không xung đột với các quy định, quy hoạch khác.

Đối với những nội dung mới so với chủ trương của các cấp có thẩm quyền, cơ quan soạn thảo cần làm rõ khái niệm và trình xin chủ trương của cấp có thẩm quyền trước khi đưa vào dự thảo Quy hoạch.

Cơ quan soạn thảo cũng cần chỉ ra định hướng tháo gỡ những vướng mắc về nguồn lực và hành lang pháp lý để thực hiện Quy hoạch này, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cơ quan soạn thảo tiến hành trao đổi nghiêm túc với các cơ quan, địa phương liên quan, hiệu quả nhất là trao đổi trực tiếp thay vì trao đổi bằng văn bản.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ TT&TT chủ trì, bảo đảm hoàn tất dự thảo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch trước ngày 30.6.2024.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ TT&TT trình cấp có thẩm quyền chủ trương sơ kết việc thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Phó Thủ tướng cho biết ông sẽ tham mưu cho Thủ tướng chủ trì cuộc họp với các cơ quan báo chí để tìm "lối ra" cho những khó khăn, vướng mắc chứ không chỉ dừng ở việc ghi nhận.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc