Sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài

VHO - Việc xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là cần thiết.

Sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài - Anh 1

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh là hết sức cần thiết

Ngày 30 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ (Quyết định số 1015/QĐ-TTg). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định liên quan theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành để thực thi Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-TTg, Bộ VHTTDL đã nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg, theo đó, có 5 Nghị định cần được sửa đổi, bổ sung gồm: Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh; Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 4 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

Trong 5 Nghị định trên, phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 98/2010/NĐ-CP và Nghị định số 01/2012/NĐ-CP cần chờ sửa đổi Luật Di sản văn hóa mới đủ cơ sở để thực thi. Nội dung phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 08/2009/NĐ-CP cần lồng ghép vào quá trình xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023).

Đối với phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, cần xây dựng một Nghị định sửa đổi, bổ sung cho cả 2 Nghị định.

Ngày 3 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTg ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ VHTTDL chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ VHTTDL, ngày 29 tháng 3 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có ý kiến đồng ý về việc xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP (Công văn số 2068/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ).

Với các lý do trên, việc xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là cần thiết.

Nghị định ngoài phần căn cứ pháp lý, nội dung được chia thành 04 điều bao gồm:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị định quy định những nội dung cơ bản sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh.

* Nội dung sửa đổi, bổ sung để thực thi nhiệm vụ được phê duyệt tại mục 1 phần A Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg, gồm:

Khoản 2 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 11: Phân cấp thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao trong giải quyết thủ tục hành chính “Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)”.

Khoản 4 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 12: Phân cấp thẩm quyền giải quyết từ UBND cấp tỉnh về Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao trong giải quyết thủ tục hành chính “Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)”.

* Nội dung không có trong nhiệm vụ được phê duyệt tại Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg:

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của văn bản và để phù hợp với vị trí, chức năng của cơ quan cấp giấy phép sau khi phân cấp từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ VHTTDL đề xuất sửa đổi, bổ sung thêm một số điều, khoản khác. Nội dung sửa đổi, bổ sung ngoài phạm vi được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg đã được Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại mục 4 Công văn số 735/BVHTTDL-PC ngày 3 tháng 3 năm 2023 về việc xin xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn. Cụ thể như sau:

Khoản 1 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 9: Phân cấp thẩm quyền giải quyết từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao để tiếp nhận văn bản thông báo đối với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Khoản 3 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 11: Bổ sung thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm phản hồi lại về việc đã nhận được hồ sơ cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Khoản 5 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 12: Bổ sung thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm phản hồi lại về việc đã nhận được hồ sơ cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Khoản 6 Điều 1: Thay thế cụm từ “cơ quan quản lý nhà nước” bằng “cơ quan nhà nước” tại khoản 1 Điều 11; khoản 1, điểm a và b khoản 3 Điều 13; khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 14 để phù hợp với vị trí, chức năng của cơ quan cấp phép.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

* Nội dung sửa đổi, bổ sung để thực thi nhiệm vụ được phê duyệt tại mục 2 phần D Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg, gồm:

Khoản 1 Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 về trình tự, cách thức, thời hạn giải quyết và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ VHTTDL về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; sửa đổi để thay quy định lấy ý kiến của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng quy định lấy ý kiến của Bộ VHTTDL; chỉnh sửa lại quy định để phù hợp với thẩm quyền khi được phân cấp.

Khoản 2 Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13 về trình tự, cách thức, thời hạn giải quyết và thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ VHTTDL về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chỉnh sửa lại quy định để phù hợp với thẩm quyền khi được phân cấp.

Khoản 3 Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 về trình tự, cách thức, thời hạn giải quyết và thẩm quyền gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ VHTTDL về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chỉnh sửa lại quy định để phù hợp với thẩm quyền khi được phân cấp.

* Nội dung không có trong nhiệm vụ được phê duyệt tại Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg:

Để đảm bảo đúng thẩm quyền sau khi phân cấp cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam từ Bộ VHTTDL về UBNDcấp tỉnh, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều 23, thay thế cụm từ quy định về thẩm quyền cấp phép tại Điều 19 và sửa đổi Mẫu số 03, Mẫu số 06, Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 126/2018/NĐ-CP. Nội dung sửa đổi, bổ sung ngoài phạm vi được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg đã được Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại mục 4 Công văn số 735/BVHTTDL-PC ngày 3 tháng 3 năm 2023 về việc xin xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn. Cụ thể như sau:

Khoản 4 Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 23 về trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bổ sung trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh; quản lý, đình chỉ, chấm dứt hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trụ sở tại địa phương tại khoản 1; chỉnh sửa khoản 3 Điều 23 để phù hợp với thẩm quyền của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Khoản 5 Điều 2: Thay thế cụm từ “Bộ trưởng Bộ VHTTDL”, “Bộ VHTTDL” bằng “cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 5, khoản 3 Điều 8 và khoản 2 Điều 12 Nghị định này” tại Điều 19 để đảm bảo phù hợp với thẩm quyền cơ quan được phân cấp giải quyết thủ tục hành chính.

Khoản 6, 7 và 8 Điều 2: Sửa đổi Mẫu số 03, Mẫu số 06, Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 126/2018/NĐ-CP, theo đó thay thế cụm từ “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” bằng “Tên cơ quan có thẩm quyền cấp phép” để phù hợp với thẩm quyền cơ quan được phân cấp giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Khoản 1 Điều 4: Quy định ngày có hiệu lực của Nghị định.

Khoản 2 Điều 4: Quy định điều khoản chuyển tiếp:

Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục có hiệu lực cho đến hết thời hạn ghi trên Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa được cấp giấy phép thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 72/2016/NĐ-CP và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP.

Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2023.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc