Hội thi tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

VHO-, Cục Văn hóa cơ sở(Bộ VHTTDL) vừa có văn bản về việc lùi thời gian tổ chức Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” vào tháng 11.2023.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” - Anh 1

Trung tâm Văn hóa tỉnh nơi diễn ra Hội thi 

Theo kế hoạch trước, Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” là hoạt động do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTT tỉnh Kiên Giang tổ chức, sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang từ ngày 5 đến ngày 10.10.2023. Hội thi có sự tham gia của 11 đoàn thuộc Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua. Đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân; phát triển phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, bảo đảm sự công bằng.

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc