Lan tỏa thông điệp của Tổng Bí thư gửi ngành VHTTDL: Hãy bắt đầu từ những việc tốt nhỏ bé...

VHO - Trong Thư chúc mừng gửi tới Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 và các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VHTTDL nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát cả nhiệm vụ, lập trường, tư tưởng, khơi dậy, động viên tinh thần toàn thể đội ngũ những người làm văn hóa. Những câu nói giản dị, gần gũi, ấm áp khiến cho mỗi người đều cảm thấy như chính mình đang được nhận sự quan tâm, khích lệ của Tổng Bí thư.

Lan tỏa thông điệp của Tổng Bí thư gửi ngành VHTTDL: Hãy bắt đầu từ những việc tốt nhỏ bé... - Anh 1

 BCH Công đoàn Bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông”, “từng giọt nước” là sự hợp thành nhỏ bé, như một quy luật tất yếu để có được kết quả vĩ đại, lớn lao. Thành quả lao động của mỗi người đều rất đáng tôn vinh, ca ngợi, biết ơn… Mỗi người chỉ cao quý, chỉ được tôn vinh khi lao động, sáng tạo của mình là nhằm vào xây dựng lợi ích chung, bảo vệ cộng đồng, xây dựng non sông, đất nước. Từ thời Hùng Vương dựng nước tới nay, mỗi người con đất Việt đều quyết tâm làm vậy, nên non sông gấm vóc mới ngày một đẹp tươi… Suy rộng ra, sự đóng góp của mỗi cá nhân đều rất đáng quý đối với cộng đồng, với dân tộc, đối với đất nước. Điều quan trọng là, “từng giọt nước” ấy đều chảy về một hướng mới kiến tạo nên sông, nên biển được.

Điều quan trọng nhất là phải tạo dựng được tinh thần đoàn kết, từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực, dù ở đâu, làm việc gì. Đối với những người làm công tác đảng, đoàn thể trong ngành Văn hóa, đặc biệt là tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên lại càng cần thiết phải trau dồi và bồi đắp tinh thần ấy. Bởi vai trò của các tổ chức này quyết định đến sự đóng góp, cống hiến của mỗi cá nhân trong từng tập thể. Công đoàn lấy sự chăm lo, bảo vệ làm cốt yếu; Đoàn thanh niên lấy sự gương mẫu, tiên phong, xung kích… làm đầu.

Nhằm phổ biến, quán triệt sâu rộng toàn văn Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với các tổ chức, đoàn thể, Công đoàn Bộ đã nghiên cứu, triển khai và cụ thể hóa thành những nội dung cụ thể như:

Tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động và tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động chính trị, nâng cao nhận thức tư tưởng, trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn. Tích cực thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên; quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Tiếp tục nâng cao năng lực phối hợp với chính quyền, thực hiện hiệu quả Luật Dân chủ ở cơ sở; đảm bảo hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn…

Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; Thực hiện tốt phong trào Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, Giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấm nhuần những đúc kết, chia sẻ của các bậc tiền bối cách mạng đi trước, trong thời kỳ hội nhập, hơn bao giờ hết tổ chức công đoàn càng cần thiết phải củng cố và làm tốt hơn nữa vai trò của mình trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng tinh thần đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Trong những tổng kết, đánh giá ta thường thấy thành tích ở trên, còn ở công trình thì chỉ thấy “pho tượng”, “lâu đài” mà quên không nhìn thấy “nền móng”, “gốc rễ”. Vậy là, “chỉ thấy ngọn mà quên mất gốc”.

Lan tỏa thông điệp của Tổng Bí thư gửi ngành VHTTDL: Hãy bắt đầu từ những việc tốt nhỏ bé... - Anh 2

 Đoàn Thanh niên Bộ biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân

Ý nghĩa đó thật sâu xa! Thường khi, ở một đơn vị, bộ, ngành, địa phương, người ta chỉ chú ý đến lãnh đạo, đến ý tưởng mà quên mất “nguồn cội” là cá nhân người lao động, tổ chức quần chúng, cái “nền đất” vững chắc cho phong trào, cho công việc. Thành tích, thành quả ấy có được là nhờ sự đóng góp chung, ý thức chung, là công sức của tập thể người lao động, của quần chúng… Vinh danh người lao động là vinh danh tập thể, phong trào, khối đại đoàn kết. Tôn vinh một người cũng là để cái chung ngời sáng, “gốc rễ vững bền”. Lãnh đạo, quản lý phải biết được điều đó mới không tranh giành thành tích, quyền lợi, mới biết động viên phong trào, nâng đỡ người lao động, cổ vũ họ hăng hái tiến lên”.

Trở lại lời kết trong Thư chúc mừng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Tôi tha thiết mong muốn và tin tưởng rằng, những người làm công tác văn hóa nói chung, những gương điển hình tiên tiến được tuyên dương nói riêng cần luôn luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” để phát huy vai trò tiên phong, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, ý chí và quyết tâm xây dựng, phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra”... Đó cũng là thông điệp mà Công đoàn Bộ VHTTDL mong muốn nhắn gửi, lan tỏa đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang làm công tác văn hóa. 

Lan tỏa thông điệp của Tổng Bí thư gửi ngành VHTTDL: Hãy bắt đầu từ những việc tốt nhỏ bé... - Anh 3

Điều quan trọng nhất là phải tạo dựng được tinh thần đoàn kết, từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực, dù ở đâu, làm việc gì. Đối với những người làm công tác Đảng, đoàn thể trong ngành Văn hóa, đặc biệt là tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên lại càng cần thiết phải trau dồi và bồi đắp tinh thần ấy. Bởi vai trò của các tổ chức này quyết định đến sự đóng góp, cống hiến của mỗi cá nhân trong từng tập thể. Công đoàn lấy sự chăm lo, bảo vệ làm cốt yếu; Đoàn Thanh niên lấy sự gương mẫu, tiên phong, xung kích… làm đầu”.

(Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL QUẢN VĂN HẢI)

QUẢN VĂN HẢI (Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL)

Ý kiến bạn đọc