Tôn vinh những điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

VHO- Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc sẽ được tổ chức trang trọng vào ngày 11.6.2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 -11.6.2023).

Tôn vinh những điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Anh 1

Tranh Cổ động kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Cục Văn hoá cơ sở tổ chức

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11.4.2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 -11.6.2023); Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 27.4.2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2023); Quyết định số 335/QĐ-BNV ngày 3.5.2023 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc và Quyết định số 334/QĐ-BNV ngày 3.5.2023 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Tổ giúp việc Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc; Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

Tôn vinh những điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Anh 2

Hội nghị dự kiến có 1.175 đại biểu tham dự, gồm: các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện tập thể, cá nhân "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"; 700 điển hình tiên tiến được các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương giới thiệu, là các tập thể, cá nhân tiêu biểu, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trên các lĩnh vực, vùng miền, gồm: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác; đại diện nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu, tài năng trẻ....

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; giao lưu điển hình tiên tiến tiêu biểu theo hình thức sân khấu hóa. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ tặng Bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị.

Tôn vinh những điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Anh 3

Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị đã và đang được triển khai tiến hành khẩn trương, chu đáo. Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị và ký, ban hành một số văn bản triển khai thực hiện: Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Hội nghị; thành lập Ban Tổ chức Hội nghị và các Tiểu ban; thành lập Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội nghị.

Về công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xây dựng và ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đồng thời, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin tổng hợp của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tổng hợp gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp cho báo chí tuyên truyền.

Tôn vinh những điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Anh 4

Về công tác đại biểu và hướng dẫn khen thưởng cho điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, căn cứ Kế hoạch phân bổ đại biểu, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổng hợp danh sách 700 đại biểu do các bộ, ban, ngành; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi về. Trong đó, có các điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng; cải cách hành chính; chuyển đổi số; văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; xóa đói,  giảm nghèo; nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo; tài năng trẻ; điển hình tiêu biểu trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng.

Về công tác chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ động phối hợp với thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan để chuẩn bị cho Hội nghị về công tác lễ tân, hậu cần, thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ và an ninh, y tế…

Tôn vinh những điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Anh 5

Các hoạt động tổ chức Hội nghị đã được triển khai: huy động lực lượng tham dự; bảo đảm về vệ sinh, môi trường; chỉ đạo cung cấp điện, nước tại địa điểm diễn ra các hoạt động;  băng rôn, pa-nô, áp phích tuyên truyền, cổ động trên các tuyến đường xung quanh nơi diễn ra Hội nghị. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam VTV3 xây dựng kịch bản, phóng sự, lựa chọn các điển hình tiên tiến tham gia giao lưu tại Chương trình giao lưu chính luận nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: “Theo lời Bác gọi”.

Hiện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kịch bản, dự thảo Báo cáo tổng kết, các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị; phối hợp với Bộ VHTTDL, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam xây dựng kịch bản, nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng; đôn đốc, tổng hợp danh sách khách mời, điển hình tiên tiến của các địa phương tham dự Hội nghị; đôn đốc các địa phương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các cá nhân tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị và hoàn tất hồ sơ điển hình tiên tiến tiêu biểu; xây dựng kịch bản trao thưởng tại Hội nghị. Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng và thực hiện phương án y tế, bảo vệ sức khỏe cho đại biểu tham dự Hội nghị. Phối hợp với Bộ Công an lên phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phù hiệu đại biểu, nhân viên phục vụ, phù hiệu xe ô tô, thẻ phóng viên, kỹ thuật viên báo chí…

Tôn vinh những điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Anh 6

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc có ý nghĩa rất quan trọng. Qua đó, quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm qua, từ đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.  

PHƯƠNG HÀ

 

Ý kiến bạn đọc