Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VHO - Sáng 14.11.2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Anh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 396 điểm cầu với hơn 16.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Bộ VHTTDL có các Uỷ viên BCH Đảng bộ, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Bộ VHTT&DL; Ủy viên Ban chấp hành 67 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ; lãnh đạo các Cục, Vụ; thành viên Ban chỉ đạo 35; đại diện Ban Thường vụ: Công đoàn Bộ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ; Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ.

Tại Hội nghị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cốt lõi của cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Qua 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng được đúc kết trong cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang cho thấy, tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, cụ thể, những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư đối với nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững. Nội dung cuốn sách thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các ngành, lĩnh vực, địa phương đối với sự lãnh đạo Đảng.

Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm; đồng thời, Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Cuốn sách cũng thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; của tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương đối với sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6 và Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; đối với 6 vùng kinh tế, các lĩnh vực, lực lượng, từng ngành, thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân cả nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Anh 2

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung của cuốn sách

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể yêu cầu, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ủy Khối và Cấp uỷ các cấp cần tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và Cấp uỷ các cấp tăng cường hơn nữa việc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII.

Đảng ủy Khối và Cấp uỷ các cấp tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá đã được Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đề ra; chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong hai năm cuối nhiệm kỳ; phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Anh 3

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Cùng với đó là tập trung đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 17-CTr/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, 100% các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Anh 4

Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn Cấp uỷ, ủy ban kiểm tra Cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030, Đảng ủy Khối và Cấp uỷ các cấp tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho đại hội các đảng bộ trực thuộc, Đại hội XIV của Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngay sau Hội nghị này, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các Cấp uỷ, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị, tuyên truyền những kết quả đã đạt được nửa đầu nhiệm kỳ qua của Đảng ủy Khối, của các đảng ủy trực thuộc; tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Phát biểu tại điểm cầu Bộ VHTTDL, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Nguyễn Tuấn Linh đề nghị sau Hội nghị này, các Đảng uỷ, Chi uỷ trực thuộc Đảng uỷ Bộ quán triệt nội dung Hội nghị tại các Đảng bộ, Chi bộ bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, lồng ghép nội dung Hội nghị quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/BCSĐ ngày 17.10.2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL về giải pháp thực hiện nhằm tăng tốc về đích một cách toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

TÙNG QUANG; ảnh: TRẦN HUẤN, N.D

Ý kiến bạn đọc