Quảng Nam: Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2024

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh năm 2024 nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện Chương trình OCOP đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và thời gian.

Quảng Nam: Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2024 - Anh 1

Sản phẩm lưu niệm được chế tác từ mo cau Tiên Phước, Quảng Nam 

Kế hoạch xác định chương trình OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Các địa phương cần ưu tiên đưa nội dung OCOP vào Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của đơn vị để chủ động thực hiện phát huy hiệu quả của Chương trình.
Theo đó, mục tiêu chung phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Các mục tiêu cụ thể như sau: 100 % đơn vị cấp huyện, cấp xã được củng cố, kiện toàn Bộ máy tổ chức OCOP và hoàn thiện bộ máy tham mưu giúp việc Chương trình OCOP các cấp,…Hỗ trợ phát triển/nâng cấp các sản phẩm đã được công nhận, phấn đấu trong năm 2024 có ít nhất 70% số sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP đạt hạng 3 sao trở lên; Trong đó có từ 15 đến 20 sản phẩm 4 sao. Hỗ trợ củng cố, nâng cấp/thành lập mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX) tham gia OCOP.
Xây dựng/nâng cấp các điểm, trung tâm bán hàng OCOP cấp huyện. Đảm bảo đến cuối năm 2024, tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố đều có ít nhất 01 điểm bán hàng OCOP của địa phương, kết nối sản phẩm OCOP của các địa phương khác trong tỉnh, kể cả sản phẩm OCOP ngoài tỉnh. 
Phấn đấu các sản phẩm sau 1 năm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên tăng doanh thu và lợi nhuận lên ít nhất 1,5 lần so với thời điểm sản phẩm chưa tham gia OCOP;….

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc