Đẩy mạnh công tác dạy tiếng Việt, truyền thụ bản sắc văn hoá cho người Việt Nam ở nước ngoài

VHO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10.11.2023 phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Đẩy mạnh công tác dạy tiếng Việt, truyền thụ bản sắc văn hoá cho người Việt Nam ở nước ngoài - Anh 1

Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hoá cho bà con Việt Nam tại nước ngoài. Ảnh: TTXVN

Người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với mục tiêu phát triển của Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 như Đại hội Đảng lần XIII đã đề ra; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước; củng cố sức mạnh, tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài  đóng góp cho đất nước.

Mục tiêu cụ thể là tăng cường thống nhất nhận thức người Việt Nam ở nước ngoài  là nguồn lực ngày càng quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, từ đó xây dựng các định hướng, chủ trương, biện pháp mang tính tổng thể, cơ bản, lâu dài nhằm thu hút và phát huy tối đa nguồn lực này. Các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch về thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài . Thiết lập cơ chế triển khai, phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở và trên phạm vi toàn quốc, trong và ngoài nước.

Tạo môi trường, cơ chế trong nước để người Việt Nam ở nước ngoài  yên tâm gắn bó, phát huy nguồn lực của mình với đất nước. Xây dựng hành lang pháp lý để người Việt Nam ở nước ngoài  cơ bản được hưởng môi trường pháp lý tương đương với người trong nước khi tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, nhân đạo...

Tạo khuôn khổ, cơ chế bền vững khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài  tham gia phát triển đất nước trên các lĩnh vực phù hợp với nguồn lực của cộng đồng. Duy trì đà tăng trưởng của kiều hối; thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư FDI của người Việt Nam ở nước ngoài ; đẩy mạnh phát huy hiệu quả nguồn lực của tri thức người Việt Nam ở nước ngoài  thúc đẩy chuyển giao tri thức và kỹ năng; thu hút và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động, du học sinh trở về; triển khai hiệu quả các sáng kiến, đóng góp từ thiện nhân đạo, xã hội của các cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài  tại Việt Nam; phát huy vai trò cầu nối của người Việt Nam ở nước ngoài  trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ kinh tế - thương mại, văn hoá, xã hội...

Mục tiêu của Đề án là củng cố mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài  trên toàn thế giới. Hoàn thành xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài. Phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài  thành lập được các hội, đoàn.

Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài  phát triển, có vị thế ở sở tại; tăng cường sự gắn kết, giao lưu trong nước giữa người Việt Nam ở nước ngoài  với các tổ chức nhân dân, hội đoàn trong nước.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, thông tin, trao đổi với người Việt Nam ở nước ngoài , quản lý lao động, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Đề án đưa ra 3 nhóm giải pháp để phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Nhóm 1: Giải pháp chung về nâng cao nhận thức, chính sách, tổ chức và cơ chế phối hợp

Nhóm giải pháp này gồm: Thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài  phục vụ phát triển; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài  yên tâm quay trở về đất nước đầu tư, kinh doanh.

Các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội xây dựng chính sách, đề án, chương trình cụ thể về việc thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài .

Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về triển khai thu hút, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài ; đẩy mạnh triển khai các biện pháp củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Nhóm 2: Giải pháp riêng đối với từng đối tượng, loại nguồn lực

Thu hút chuyên gia, trí thức, nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài  và lao động người Việt trở về nước.

Cải thiện môi trường đầu tư, duy trì đà tăng kiều hối hàng năm, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài  quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm Việt Nam tại các thị trường ngoài nước; có các chính sách, biện pháp cụ thể phát huy nguồn lực "mềm" của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài .

Nhóm 3: Giải pháp bồi dưỡng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài  ở sở tại

Thúc đẩy hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế và chính quyền các nước có người Việt Nam sinh sống để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng cường phối hợp giữa cơ quan chức năng của Việt Nam và sở tại để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài  có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định, phát triển và hội nhập vào sở tại. Tạo điều kiện để cộng đồng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với chính quyền sở tại, nhất là tại các sự kiện do Cơ quan đại diện tổ chức.

Củng cố, phát triển các hội đoàn chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài  làm nòng cốt, dẫn dắt sự phát triển của cộng đồng ở sở tại. Thu hút nhóm người Việt Nam ở nước ngoài  đã thành đạt ở sở tại tham gia trợ giúp nhóm còn yếu thế.

Đẩy mạnh công tác dạy tiếng Việt, truyền thụ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam cho các thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam ở nước ngoài, gắn kết thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài  với trong nước.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc