Triển lãm ảnh nghệ thuật “Hải Dương - Văn hiến và phát triển”

VHO- Ngày 29.3, Sở VHTTDL Hải Dương và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Hải Dương - Văn hiến và phát triển”. Triển lãm là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023), giới thiệu đến công chúng 80 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu về dấu ấn văn hiến và sự phát triển của tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Hải Dương - Văn hiến và phát triển” - Anh 1

Triển lãm "Hải Dương - Văn hiến và phát triển" diễn ra từ ngày 29.3 đến 6.4

Triển lãm không chỉ là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quan trọng trong tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam mà còn khẳng định những thành tựu nhiếp ảnh của nghệ sĩ Hải Dương qua các thời kỳ, lưu lại những khoảnh khắc lịch sử vô giá, lưu giữ hình ảnh đẹp của quê hương đất nước. 

Năm 1943, "Đề cương về văn hóa Việt Nam" - Văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hóa, văn nghệ do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua. Đề cương được coi là tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, là những tư tưởng lớn, thu hút mọi tầng lớp xã hội chung tay xây dựng một nền văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại, đưa văn hóa, văn nghệ trở thành vũ khí sắc bén, khơi dậy sức mạnh tinh thần của cả dân tộc để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược; cổ vũ giới trí thức, văn nghệ sĩ Việt Nam hăng say sáng tạo cống hiến cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến ngày thắng lợi. Trải qua 80 năm, Đề cương vẫn giữ nguyên giá trị, là ánh sáng soi đường, động lực phát triển văn hóa để dân tộc ta bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 80 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu sáng tác về dấu ấn văn hiến và sự phát triển của tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ. Thông qua góc nhìn chân thực và cảm xúc của nghệ thuật nhiếp ảnh, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm tập trung phản ánh sự phát triển, đổi thay của quê hương Hải Dương trong tiến trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá những thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng tiêu biểu của đất và người Hải Dương.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 6.4, tại Nhà triển lãm tỉnh Hải Dương.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc