Quảng Nam: Tập trung bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

VHO - Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII đã đánh giá tình hình các mặt công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ quý II/2024. Đồng thời cho ý kiến thông qua các nội dung được trình.

Trong hai ngày 8-9.4.2024, Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông  Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Quảng Nam: Tập trung bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Anh 1

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã báo cáo tình hình các mặt công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ quý II/2024. 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2024 cho biết, kinh tế 03 tháng đầu năm tuy phục hồi chậm nhưng có một số điểm sáng so với cùng kỳ năm 2023. Quy mô nền kinh tế quý I năm 2024 ước đạt trên 26,2 nghìn tỉ đồng. Ngành thương mại - dịch vụ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 03 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,6 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 0,9 triệu lượt khách, tăng 36%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định với mức tăng trưởng hơn 3,2%. Thu nội địa cơ bản đạt yêu cầu trong quý.
Tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024. 
Tại Hội nghị, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thỏa thuận nghiên cứu địa điểm đầu tư cho 10 nhà đầu tư với 16 dự án có tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 20 nghìn tỉ đồng, đây chính là tín hiệu khả quan để mời gọi thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia tiếp sức cùng địa phương trong quá trình hiện thực hóa Quy hoạch đã công bố.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, tồn tại như: Tăng trưởng kinh tế âm (giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước); trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng giảm 8,1%, riêng công nghiệp giảm 9,8%. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư chưa hiệu quả. 
Tiến độ nhiều công trình trọng điểm còn chậm, nhất là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với kế hoạch. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chưa đạt yêu cầu. Nguồn vốn năm 2022, 2023 chưa giải ngân hết chuyển nguồn sang còn nhiều. Một số tiêu chí xã NTM không được duy trì,… 

Quảng Nam: Tập trung bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Anh 2

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nêu ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Cụ thể như: 
Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Đẩy mạnh các giải pháp huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo thêm động lực tăng trưởng cho tỉnh. Tập trung bàn biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tuyệt đối không tạo thêm rào cản cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung xử lý các dự án, các vấn đề tồn đọng, kéo dài. 
Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện,... 
Bên cạnh đó, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Nam phát triển toàn diện; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc của đất và người xứ Quảng; quyết tâm xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. 
Theo đó, tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76 của Bộ Chính trị; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội thảo Quốc gia về “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Kịp thời cụ thể hóa khi Trung ương ban hành văn bản chỉ đạo mới về văn hóa, con người Việt Nam để triển khai thực hiện gắn với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Nam theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Xây dựng con người Quảng Nam phát triển toàn diện trong bối cảnh hội nhập quốc tế gắn với giữ gìn, phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, nhất là đối với thế hệ trẻ. Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, thân thiện, có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng xã hội.
Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển văn hóa đối ngoại đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Mở rộng giao lưu và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về văn hóa. Nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển những sản phẩm văn hóa du lịch có giá trị gắn với vùng đất, con người Quảng Nam,...
Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW (ngày 24.11.2023) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 07-NQ/TU; Tiếp tục xây dựng, phát triển đô thị loại I thuộc tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị và cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Ngoài ra, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; bổ sung Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc