Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị: Công tác cán bộ của Bộ VHTTDL có nhiều chuyển biến tích cực

VHO - Chiều 28.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị Phan Đình Trạc đã chủ trì buổi làm việc thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị đối với Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL.

Cùng dự có Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Thái Học; các thành viên, thư ký Đoàn là lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Bộ VHTTDL tham gia buổi làm việc có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL.  

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn công tác. Nội dung dự thảo đánh giá, việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19.5.2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị: Công tác cán bộ của Bộ VHTTDL có nhiều chuyển biến tích cực - Anh 1

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết quả mà Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đạt được trong thời gian qua

Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Đã ban hành các kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ…

Bộ đã chỉ đạo ban hành, tham mưu ban hành gần 30 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ để cụ thể hoá các quy định của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của Bộ, ngành VHTTDL; nhất là các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức; xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hoá; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ngành…

Cùng với đó, Bộ đã ban hành hơn 20 quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ và các quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong một số lĩnh vực của Bộ. Nhất là đã ban hành Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ VHTTDL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về công tác tổ chức cán bộ. Nghị quyết đã đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ VHTTDL đến năm 2030.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị: Công tác cán bộ của Bộ VHTTDL có nhiều chuyển biến tích cực - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo nguồn công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; cơ chế ưu tiên xét tuyển đặc cách vào làm việc tại các cơ sở thể thao công lập… góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Bộ, ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức. Hằng năm, tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất, ý chí, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá. Đảng uỷ Bộ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và các Cấp uỷ tổ chức Đảng thường xuyên thi hành kiểm tra giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên.

Công tác cán bộ Bộ VHTTDL đã có những chuyển biến tích cực

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, sau khi được Bộ Chính trị công bố về việc kiểm tra của Đoàn kiểm tra 889, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã ý thức được đây là trách nhiệm và là niềm hứng khởi vì qua công tác kiểm tra sẽ giúp Ban cán sự thấy được những ưu điểm cần phát huy cũng như thấy được những khuyết điểm cần khắc phục. Từ đó sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị: Công tác cán bộ của Bộ VHTTDL có nhiều chuyển biến tích cực - Anh 3

Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng nhấn mạnh, Đoàn công tác đã làm việc nghiêm túc, công minh, công khai, theo đúng các quy định của Đảng và đã có sự chia sẻ với những khó khăn của một Bộ với những đặc thù riêng. Bộ trưởng cho biết, ông tâm đắc trước những nhận định đúng tình hình thực tế của Đoàn kiểm tra cho thấy công tác cán bộ của Bộ đã có những chuyển biến tích cực, bộ máy đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ dần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ trưởng cho biết, về một số tồn tại, hạn chế, Đoàn công tác đã chỉ ra, Bộ sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch, đưa ngay vào các nhiệm vụ thực hiện từ năm 2024 nhằm khắc phục sớm nhất về công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra Phan Đình Trạc đánh giá và ghi nhận những kết quả mà Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đạt được trong thời gian qua. Trong đó nổi bật là đã ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Cán sự Đảng Bộ về công tác cán bộ để cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW; hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; hoàn thành danh mục vị trí việc làm của cơ quan Bộ và của ngành VHTTDL; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ gắn với phân cấp, phân quyền; việc đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Ngành; tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban cán sự đảng thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ; tiếp tục nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong các lĩnh vực đặc thù của Bộ như bảo tàng, du lịch, di sản, nghệ thuật, thể thao…; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định mới được ban hành trong công tác cán bộ, nhất là các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

THU SÂM; ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Ý kiến bạn đọc